Kommuneplan forsiden

Fordebat for nyt boligområde vest for Sønderholm Skole

Deltag i debatten - Nyt boligområde vest for Sønderholm Skole?

Aalborg Kommune har fået en ansøgning om at igangsætte en planlægning for en boligudstykning i Sønderholm.

I kommuneplanen er det i forhold til udviklingen i oplandsbyer og landsbyer fastsat, at de skal have ”frihed og fleksible rammer til at kunne rumme en lokal forankret udvikling tilpasset byens struktur, identitet og størrelse”. Det er således en forudsætning, at der er en lokal forankring og opbakning til de konkrete initiativer.

Det område, der ønskes inddraget til boligformål, er markeret på nedenstående kort med en rød stiplet linje. Linjen skal ses som en løs principiel afgrænsning af området, og er således ikke den endelige afgrænsning af lokalplanområdet.  

 Soenderholm Fordebat

Beskrivelse af projektet

Det område, der er kommet en henvendelse på og som ønskes inddraget som en del af Sønderholm, udgør et areal på ca. 4 hektar. Området vil få selvstændig vejadgang fra Nibevej.

Området ligger vest for Sønderholm Skole og vil danne en ny afgrænsning af Sønderholm by mod vest. I det indkomne forslag er der lagt op til, at området skal udvikles til et parcelhuskvarter med åben-lav bebyggelse. Det forventes, at området vil få samme rammer i forhold til bebyggelse, etager, højder mv. som de tilsvarende parcelhuskvarterer i Sønderholm.

For at arealet kan inddrages i kommuneplanen til boligformål skal der udarbejdes et kommuneplantillæg, der fastlægger anvendelsen af området til boligformål. På den baggrund gennemføres en fordebat, hvor alle i perioden fra d. 5. april 2019 til d. 3. maj 2019 har mulighed for at komme med idéer, synspunkter og forslag til brug for det videre planarbejde. Vi hører også gerne fra dig, hvis du har kendskab til en efterspørgsel efter andre boligtyper end parcelhuse, som der er lagt op til i forslaget fra bygherre. Efter opsamling på de indkomne inputs, vil det blive politisk besluttet, om der skal igangsættes en lokalplan for området. Hvis en lokalplan igangsættes, vil denne blive sendt ud i offentlig høring inden endelig vedtagelse i byrådet.  

Hvad kigger vi særligt på i denne sag?

De forhold, som Aalborg Kommune vil lægge særlig vægt på i den videre planlægning er:

  • Den ændrede afgrænsning af byen samt afrundingen mod det åbne land
  • Hvordan boligområdet bedst muligt bliver en integreret del af Sønderholm, herunder sikre gode stiforbindelser
  • Drikkevandsinteresser inden for området

Har du bemærkninger til disse fokuspunkter, eller er der andre forhold, som du mener, der skal belyses i den videre planlægning, bedes du sende dem til os.

Foreløbig tidsplan

Med udgangspunkt i fordebatten vil Aalborg Kommune udarbejde et kommuneplantillæg og et forslag til en lokalplan for udnyttelsen af området. Disse planer forventes sendt ud i offentlig høring ultimo 2019 og endelig godkendt i primo 2020.  

Deltag i debatten

Hvis du har idéer, synspunkter og forslag til den forestående planlægning, bedes du sende dem til os, så de kan indgå i det videre arbejde. De skal være modtaget senest d. 3 maj 2019 på:

e-mail: plan.udvikling@aalborg.dk