Kommuneplan forsiden

Deltag i debatten - Nyt boligområde i Nørresundby

Aalborg Kommune ønsker at igangsætte planlægning for etablering af et nyt boligområde til social udsatte, på Stenholmsvej vest for gl. Lindholm Station i Nørresundby.

Arealet er i dag udlagt til rekreative område i form af fritidsformål og rekreative formål i Aalborg Kommuneplan. Den eksisterende lokalplan for området fra 1980 omhandler Vestforbindelsen til den dengang planlagte 3. Limfjordsforbindelsen.    Den ønskede ændring i anvendelse af det afgrænsede areal til boligformål, betyder at der skal udarbejdes et tillæg til kommuneplanen og ny lokalplan.

I forbindelse med udarbejdelsen af den nye planlægning gennemføres en fordebat på 4 uger, hvor alle borgere, interessenter og myndigheder m.m. i perioden fra den 5. oktober til den 2. november 2018, har mulighed for at komme med ideer, synspunkter og forslag til brug for den videre proces.  

Fordebat Kortmateriale - Forløbig Afgrænsning

Kort over forslag til lokalplanområde afgrænset med rødt.

Beskrivelse af planlægningen

Aalborg Kommunen har igennem en årrække søgt efter et nyt og egnet areal i Nørresundby til etablering af boliger for social udsatte. I den forbindelse har flere arealer i Nørresundby været i spil. Efter flere overvejelser og drøftelser er valget faldet på et område ved Stenholmsvej i Nørresundby, hvilket bl.a. har en central placering i forhold til offentlig transport, indkøb og rekreative områder. Stenholmsvej 2-4 har tidligere været anvendt til beboelse, i dag er beboelsen revet ned og arealet er tilvokset skov og krat. Arealet er beliggende i byzone.          

Der planlægges for etablering af 24 stk. 2 værelseslejligheder på omkring 50m². Lokalplanområdet er beliggende i yderkanten af et større rekreativ område, hvorfor der tages særlig hensyn til indpasningen af boligerne i de grønne omgivelser ved bl.a. at fastsætte krav om max. Bygningshøjde og bevaring af beplantningsbælte om bebyggelsen.                     

Hvad kigger vi særligt på i denne sag?

De forhold, som Aalborg Kommune vil lægge særlig vægt på i den videre planlægning er:

-       Grønne strukturer 

-       Bebyggelsen indpasning i området

-       Trafikstøj fra Thistedvej

Foreløbig tidsplan

Med udgangspunkt i fordebatten, vil Aalborg Kommune igangsætte en mere detaljeret planlægning for ændringerne. En sådan planlægning vil omfatte et forslag til kommuneplantillæg og et til lokalplan for området. Disse planer udsendes i en 8 ugers offentlig høring medio 2019. Det forventes at planforslaget kan godkendes endeligt i efteråret 2019.

Deltag i debatten
Hvis du har idéer, synspunkter og forslag til den forstående planlægning, bedes du sende dem til Aalborg Kommune, så de kan indgå i det videre arbejde. De skal være modtaget senest den 2. november 2018 på:

e-mail: plan.udvikling@aalborg.dk eller pr. brev til:

By- og Landskabsforvaltningen
Plan & Udvikling
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby

Vi foretrækker elektronisk post (e-mail).

Hvis du har spørgsmål til planlægningen, kan du kontak­te By- og Landskabsforvaltningen, Louise Studstrup, tlf. 99 31 22 22, louise.studstrup@aalborg.dk

(Alternativt Lene Morthensen, tlf. 9931 2346, lene.morthensen@aalborg.dk)