Tilbage
K O M M U N E P L A N

Fordebat om planlægning syd for det nye Universitetshospital i det sydøstlige Aalborg

Aalborg Kommune ønsker at indkalde synspunkter, ideer og forslag forud for igangsætning af planlægningen i det sydøstlige Aalborg, for et område mellem HMK Bilcon og det nye Universitetshospital.

Baggrunden for fordebatten er et ønske om at undersøge muligheden for at anlægge et busdepot på en del af området.

Området ligger i det åbne land i kommuneplanramme 7.9.A3 Lundby Mark – landbrugsområde. For at muliggøre et busdepot vil det kræve, at der udarbejdes et kommuneplantillæg, som udlægger et nyt område i kommuneplanen til transport- og logistikerhverv. Derudover vil der skulle udarbejdes en lokalplan for den del af området, der skal udlægges til busdepot, som mere detaljeret fastlægger bestemmelser for områdets udnyttelse. 

 Planlægningsområde Ved Navne Placering 300 Pixel
Planlægningsområde

Beskrivelse af det konkrete projekt med et busdepot
Busdepotet forventes på sigt at indeholde alle bybusser i Aalborg. Der er derfor behov for et ca. 5 ha stort areal, som skal placeres i det sydøstlige Aalborg tæt på byens overordnede vejnet. I dette tilfælde Egnsplanvej og Hadsund Landevej, samt tæt på tracéet for den fremtidige Plusbus for at optimering kørslen.

Luftfoto Med Planlægningsområde Incl Matrnr 3 Udgave
Afgrænsning af område der kan anvendes til busdepot 

Busdepotet skal kunne rumme plads til parkering af ca. 140 busser, og der skal være plads til håndtering af ca. 25 ledbusser på ca. 25 meter i første omgang. Derudover skal der være plads til ca. 60 stk. 13,7 meter busser og ca. 60 stk. 12,0 meter busser.

Samtidig skal der være plads til værksted og vaskefaciliteter, oplagring af brændstof/ladeanlæg samt administration og personalefaciliteter. Bygningshøjden for nogle af bygningerne vil være ca. 12 meter. Til sammenligning er det nærmeste sygehusbyggeri nord for Egnsplanvej ca. 15 meter højt og sengetårnene ca. 35 meter høje incl. helikopterplatform.

Projektet med busdepotet berører i første omgang matr. nre. 14d, 14i, 35e, 35d og 25d Sdr. Tranders By, Sdr. Tranders.

Vejadgangen til busdepotet tænkes at være fra Egnsplanvej med et fire benet kryds, hvor der i forvejen er planlagt adgang til sygehuset.

Området ligger i landzone og skal efter en vedtagelse af lokalplanen overføres til byzone.

Grønnere transportsektor
Aalborg Kommune har et mål om, at den kollektive trafik skal være fossilfri senest i 2025 og have emissionsfri eldrift senest i 2040, så vi får en grønnere transportsektor.

Kommunen har ca. 100 bybusser der alle i et eller andet omfang kører i tæt bymæssig bebyggelse, og det vil have en mærkbar effekt på bymiljøet, når busserne udskiftes til elbusser.

Beliggenhed
Området ligger mellem Indkildeådalen mod vest, Romdrup ådal mod øst og Landbække mod syd. Området er præget af en erhvervsvirksomhed, overordnede veje, som Egnsplanvej og Hadsund Landevej, og det nye Universitetshospital.

3 Billede 300 Pixel (2)
Eksempel på værkstedsbygning fra busdepot i Metz, Frankrig
Depot Maburg
Eksempel på busdepot i Hamborg

Hvad kigger vi særligt på i denne sag?
Planlægningen vil omfatte en beskrivelse og vurdering af en række forhold, men umiddelbart er det nedenstående spørgsmål og emner, der vil være særligt i fokus:

  • Er der andre transport- og logistikvirksomheder, som området kan benyttes til udover et busdepot?
  • Hvordan kan området indrettes, så der er en sammenhæng mellem Indkildeådalen og Romdrup Å?

I forhold til busdepotet vil der bl.a. være fokus på den visuelle og landskabelige påvirkning, afskærmende foranstaltninger, begrønning, trafikale forhold og øvrige miljømæssige forhold.

Foreløbig tidsplan
Første led i processen er dette fordebatmateriale, hvor Aalborg Kommune over en periode på 4 uger indkalder synspunkter, idéer og forslag fra borgere, interesseorganisationer og andre interesserede.

Med udgangspunkt i fordebatten vil Aalborg Kommune igangsætte en mere detaljeret planlægning. Der skal udarbejdes forslag til kommuneplantillæg for området, en lokalplan for et busdepot samt en miljøvurdering.

Disse planer forventes udsendt i 8 ugers offentlig høring primo 2020.

Deltag i debatten
Hvis du har spørgsmål til planlægningen eller projektet, kan du kontakte By- og Landskabsforvaltningen ved Anne-Vibeke Skovmark, tlf. 9931 2243.

Du kan fremsende idéer, synspunkter og forslag som skal være modtaget senest den 1. november 2019 på e-mail: plan.udvikling@aalborg.dk

Dette debatmateriale kan ses på www.aalborgkommuneplan.dk under nyheder. 

03-10-2019