Kommuneplan forsiden

Tillæg 1.049 for Stigsborg Havnefront, Etape 1

Aalborg Byråd godkendte den [dato indsættes] et forslag til kommuneplantillæg 1.049 for Stigsborg Havnefront, Etape 1.

I perioden

[dato indsættes] til [dato indsættes]

er planforslaget fremlagt i offentlig høring.

Planen består af:

Planen er først og fremmest tænkt som en digital plan. Det er dog op til dig selv, hvorvidt du ønsker at læse planen på skærmen, eller du vil udskrive den. Ønsker du en pdf-fil af det samlede tillæg, så tryk her.

Sammen med kommuneplantillægget offentliggøres et forslag til lokalplan 1-2-118.

Har du spørgsmål til planens indhold eller brug, er du velkommen til at kontakte byplanlægger Alex Tolstrup, tlf. 99312085.

Offentlig høring
Har du indsigelser, kommentarer og ændringsforslag kan de sendes via knappen "Skriv en kommentar" i højre side på den digitale lokalplan 1-2-118. Her kan du også løbende se andre borgere og interessenters kommentarer til planforslaget.

Den offentlige høring og "Skriv en kommentar"-knappen er aktiv fra den [dato indsættes] til den [dato indsættes].

Alle indkomne henvendelser indgår i byrådets endelige behandling af planen. 

Miljøvurdering
"Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)" indeholder kriterier for hvilke planer, der kræver udarbejdelse af en miljørapport.

For at danne et overblik over, om kommuneplantillægget kan få en væsentlig indvirkning på miljøet, er der foretaget en miljøscreening. I forbindelse med screeningen er berørte myndigheder hørt.

Resultatet er, at der er udarbejdet en samlet miljørapport for lokalplan 1-2-118 og kommuneplantillæg 1-049. I miljørapporten beskrives, hvordan planernes realisering forventes at påvirke miljøet, og hvordan planens miljøpåvirkninger skal overvåges.

Miljørapporten findes i afsnittet "Miljørapport", som kan ses sammen med den digitale lokalplan.

Hvad kan du klage over
Du skal være klageberettiget for at kunne klage, dvs. have en væsentlig retlig interesse i sagens udfald. Derudover kan du kun klage over retlige spørgsmål.

Klageportalen
Du sender klagen til Planklagenævnet via Klageportalen. Efterfølgende kommunikation om klagen sker også gennem Klageportalen. Du kan finde Klageportalen via https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/

Hvis du er undtaget for digital selvbetjening og derfor ønsker at klage uden at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Aalborg Kommune, Plan & Udvikling. Vi videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Kommunens planer
Alle planforslag kan ses her:

Alternativt ved personlig henvendelse hos:

  • Bibliotekerne i Aalborg Kommune
  • By- og Landskabsforvaltningen, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby