Kommuneplan forsiden

Tillæg 3.032 Området ved Klokkestabelen

Aalborg Byråd godkendte den 10. august 2020 et forslag til kommuneplantillæg 3.032 Området ved Klokkestabelen.

I perioden

den 14. august 2020 til den 9. oktober 2020

er planforslaget fremlagt i offentlig høring.

Planen består af:

Planen er først og fremmest tænkt som en digital plan. Det er dog op til dig selv, hvorvidt du ønsker at læse planen på skærmen, eller du vil udskrive den. Ønsker du en pdf-fil af det samlede tillæg, så tryk her.

Sammen med kommuneplantillægget offentliggøres et forslag til lokalplan 3-3-116 Boliger, Klokkestolen, Hasseris.

Har du spørgsmål til planens indhold eller brug, er du velkommen til at kontakte Anne Rodil, tlf. 99312041.

Hvis du har indsigelser eller bemærkninger til forslaget skal de senest den 9. oktober 2020 fremsendes til By- og Landskabsforvaltningen, Plan & Udvikling, via kontaktformularen:

www.aalborg.dk/kontakt

Miljøvurdering
Kommunen har truffet afgørelse om, at der ikke vil blive foretaget en miljøvurdering, idet planforslaget ikke har væsentlig indvirkning på miljøet. Afgørelsen kan, for så vidt angår retlige forhold påklages til Planklagenævnet.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Klagen skal være indsendt senest den 11. september 2020. Det koster et gebyr at klage. Læs mere om klageregler og gebyrer på www.naevneneshus.dk/planklagenaevnet.

Du sender klagen til Planklagenævnet via Klageportalen. Efterfølgende kommunikation om klagen sker også gennem Klageportalen. Du kan finde Klageportalen via www.naevneneshus.dk/planklagenaevnet.

Hvis du er undtaget for digital selvbetjening og derfor ønsker at klage uden at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Aalborg Kommune, Plan & Udvikling. Vi videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Kommunens planer
Alle planforslag kan ses her: