Kommuneplan forsiden

Tillæg 4.051 Lokalcenter Nøhr Sørensens Vej, Grønlandskvarteret

By- og Landskabsudvalget har den 24. januar 2018 godkendt at sende ændringer til kommuneplantillæg 4-051 og lokalplanforslag 4-2-115 centerområde, Nøhr Sørensens Vej, Grønlandskvarteret i offentlig høring.

Ændringerne i kommuneplantillægget 4-051 betår i, at centerområdet ikke længere skal laves om til et bydelscenter men forbliver et lokalcenter. Ændringerne sendes i offentlig høring i 4 uger.

I perioden

fra den 30. januar til den 27. februar 2019

sendes ændringerne i offentlig høring.

Du kan se hvilke ændringer i lokalplanen, der sendes i offentlig høring under fanen 'Status og Proces' ved at klikke her: Ændringer i lokalplan 4-2-115.

 

_______________________________________________

Aalborg Byråd godkendte den 9. april 2018 et forslag til kommuneplantillæg for 4.051.

I perioden

13. april til den 8. juni 2018

er planforslaget fremlagt i offentlig høring.

Planen består af:

Planen er først og fremmest tænkt som en digital plan. Det er dog op til dig selv, hvorvidt du ønsker at læse planen på skærmen, eller du vil udskrive den. Ønsker du en pdf-fil af det samlede tillæg, så tryk her.

Sammen med kommuneplantillægget offentliggøres et forslag til lokalplan 4-2-115.

Har du spørgsmål til planens indhold eller brug, er du velkommen til at kontakte Anne Rodil, tlf. 99312041.

Hvis du har indsigelser eller bemærkninger til forslaget skal de senest den 8. juni 2018 fremsendes til:

By- og Landskabsforvaltningen Plan & Udvikling Stigsborg Brygge 5 Postboks 219 9400 Nørresundby eller på E-mail: plan.udvikling@aalborg.dk

Miljøvurdering Kommunen har truffet afgørelse om, at der ikke vil blive foretaget en miljøvurdering, idet planforslaget ikke har væsentlig indvirkning på miljøet. Afgørelsen kan, for så vidt angår retlige forhold påklages til Planklagenævnet.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Klagen skal være indsendt senest 11. maj 2018. Det koster et gebyr at klage. Læs mere om klageregler og gebyrer på www.naevneneshus.dk/planklagenaevnet.

Du sender klagen til Planklagenævnet via Klageportalen. Efterfølgende kommunikation om klagen sker også gennem Klageportalen. Du kan finde Klageportalen via www.naevneneshus.dk/planklagenaevnet.

Hvis du er undtaget for digital selvbetjening og derfor ønsker at klage uden at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Aalborg Kommune, Plan & Udvikling. Vi videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Kommunens planer Alle planforslag kan ses her:

Alternativt ved personlig henvendelse hos:

  • Bibliotekerne i Aalborg Kommune
  • By- og Landskabsforvaltningen, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby
24-01-2019