Kommuneplan forsiden

Tillæg 5.028 Mejlstedvej, Vestbjerg

Aalborg Byråd godkendte den 16. december 2019 et forslag til kommuneplantillæg for 5.028.

I perioden

den 20. december 2019 til den 24. januar 2020

er planforslaget fremlagt i offentlig høring.

Planen består af:

Planen er først og fremmest tænkt som en digital plan. Det er dog op til dig selv, hvorvidt du ønsker at læse planen på skærmen, eller du vil udskrive den. Ønsker du en pdf-fil af det samlede tillæg, så tryk her.

Sammen med kommuneplantillægget offentliggøres et forslag til lokalplan 5-6-104.

Har du spørgsmål til planens indhold eller brug, er du velkommen til at kontakte Tina Adamsen, tlf. 99312233.

Hvis du har indsigelser eller bemærkninger til forslaget skal de senest den 24. januar 2020 fremsendes til plan.udvikling@aalborg.dk

Miljøvurdering
Kommunen har truffet afgørelse om, at der ikke vil blive foretaget en miljøvurdering, idet planforslaget ikke har væsentlig indvirkning på miljøet. Afgørelsen kan, for så vidt angår retlige forhold påklages til Planklagenævnet.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Klagen skal være indsendt senest 17. januar 2020. Det koster et gebyr at klage. Læs mere om klageregler og gebyrer på www.naevneneshus.dk/planklagenaevnet.

Du sender klagen til Planklagenævnet via Klageportalen. Efterfølgende kommunikation om klagen sker også gennem Klageportalen. Du kan finde Klageportalen via www.naevneneshus.dk/planklagenaevnet.

Hvis du er undtaget for digital selvbetjening og derfor ønsker at klage uden at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Aalborg Kommune, Plan & Udvikling. Vi videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Kommunens planer

Alle planforslag kan ses her:

 Lokalplan: www.aalborg.dk/lokalplaner under "Forslag"

Alternativt ved personlig henvendelse hos:

  • Bibliotekerne i Aalborg Kommune
  • By- og Landskabsforvaltningen, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby
16-12-2019