Kommuneplan forsiden

Tillæg 9.019 for ny døgninstitution til ældre og demente i Gandrup

Aalborg Byråd godkendte den 22. marts 2021 et forslag til kommuneplantillæg for 9.019 for ny døgninstitution til ældre og demente i Gandrup.

I perioden

26. marts til den 23. april 2021

er planforslaget fremlagt i offentlig høring.

Planen består af:

Planen er først og fremmest tænkt som en digital plan. Det er dog op til dig selv, hvorvidt du ønsker at læse planen på skærmen, eller du vil udskrive den. Ønsker du en pdf-fil af det samlede tillæg, så tryk her.

Sammen med kommuneplantillægget offentliggøres et forslag til lokalplan 9-2-104.

Har du spørgsmål til planens indhold eller brug, er du velkommen til at kontakte Martin Hollænder, tlf. 99312242.

Hvis du har indsigelser eller bemærkninger til forslaget skal de senest den 23. april 2021 fremsendes til By- og Landskabsforvaltningen, Plan & Udvikling, via kontaktformularen:

www.aalborg.dk/kontakt

Miljøvurdering

Kommunen har truffet afgørelse om, at der ikke vil blive foretaget en miljøvurdering, idet planforslaget ikke har væsentlig indvirkning på miljøet. Afgørelsen kan, for så vidt angår retlige forhold påklages til Planklagenævnet.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Klagen skal være indsendt senest 23. april 2021. Det koster et gebyr at klage. Læs mere om klageregler og gebyrer på www.naevneneshus.dk/planklagenaevnet.

Du sender klagen til Planklagenævnet via Klageportalen. Efterfølgende kommunikation om klagen sker også gennem Klageportalen. Du kan finde Klageportalen via www.naevneneshus.dk/planklagenaevnet.

Hvis du er undtaget for digital selvbetjening og derfor ønsker at klage uden at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Aalborg Kommune, Plan & Udvikling. Vi videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Kommunens planer
Alle planforslag kan ses her:

Alternativt ved personlig henvendelse hos:

  • Bibliotekerne i Aalborg Kommune
  • By- og Landskabsforvaltningen, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby
22-03-2021