Kommuneplan forsiden

Supplerende fordebat for udvidelse af boligområde i Gug - Ådalsbakken

By- og Landskabsudvalget godkendte på mødet den 24. januar 2019, punkt 9, igangsætning af fordebat for kommuneplantillæg for udvidelse af boligområde i Gug – Ådalsbakken (se evt. referatet).

Fordebatten blev afholdt i perioden den 25. januar til den 22. februar 2019. Kommunen modtog 12 skriftlige henvendelser, som blev politisk behandlet af By- og Landskabsudvalget den 20. juni 2019, punkt 9. By- og landskabsudvalget godkendte opsamlingen på fordebatten, samt at der udarbejdes forslag til kommuneplantillæg og lokalplan (se evt. referat).

Aalborg Kommune har efterfølgende fået en forespørgsel på at udvide planområdet mod vest med matrikel 4lm og 4a Gug By, Sdr. Tranders. Området er ca. 2,3 ha. Aalborg Kommune vurderer, at de to nye matrikler med fordel kan planlægges i sammenhæng med matriklerne mod øst, så det foregår i en samlet lokalplanproces. Aalborg Kommune ønsker derfor at igangsætte en samlet planlægning for et nyt boligområde syd for Sdr. Traners Vej i Gug, jf. kort nedenfor på matrikel 4lm, 4a, 3a, 2h, 2ch og 2g, Gug by, Sønder Tranders. Området er i alt godt 10 ha.

Der er allerede taget politisk stilling til, at der skal igangsættes planlægning for 3a, 2h, 2ch og 2g, Gug by, Sønder Tranders, så Aalborg Kommune ønsker udelukkende bemærkninger vedr. de to matrikler 4lm og 4a Gug By, Sdr. Tranders i den supplerende fordebat.

Matrikel 4lm og 4a Gug By, Sdr. Tranders er i dag anvendt til bl.a. landbrugsdrift, og området ligger i landzone.

Området er afgrænset mod nord af Sdr. Tranders Vej og mod syd af jernbanen.

Matr Nr Ver 2

Luftfoto af det samlede planområde ses ovenfor.

Beskrivelse af kommende ændringer
I Gug er det attraktivt at bosætte sig, og der er stor efterspørgsel på boliger. For at sikre mulighed for at bygge nye boliger mod syd i Gug, starter Aalborg Kommune nu en planlægningsproces op.

De eksisterende boliger i planområdet (Sdr. Tranders Vej nr. 40, 48 og 54) er der ikke planer om at ændre, så i lokalplanen vil der for disse ejendomme være samme muligheder i fremtiden, som de har i dag.

Spørgsmål til debat i den supplerende fordebat
- Hvad mener du om, at der også planlægges for boliger på de to matrikler 4lm og 4a Gug By, Sdr. Tranders?

- Er der særlige forhold, der skal tages hensyn til i den kommende planlægning?

Foreløbig tidsplan
Med udgangspunkt i eventuelle bemærkninger, der tilsendes Aalborg Kommune i den supplerende fordebatten, vil Aalborg Kommune vurdere den videre planproces. En sådan planlægning vil omfatte et forslag til et kommuneplantillæg med rammeændringer og et forslag til en lokalplan, som begge efterfølgende vil komme i offentlig høring i 8 uger.

Deltag i debatten
Hvis du har kommentarer til den foreslåede planlægning, vil By- og Landskabsforvaltningen (Plan og Udvikling) gerne høre fra dig, så bemærkningen kan indgå i den videre proces.

Fordebatten afholdes efter planlovens § 23 stk. c og varer 4 uger fra den 11. september til den 9. oktober 2019.

Du kan fremsende idéer, synspunkter og forslag frem til 9. oktober 2019 til e-mail: plan.udvikling@aalborg.dk 

Hvis du har spørgsmål til planlægningen kan du kontakte By- og landskabsforvaltningen: plan.udvikling@aalborg.dk

Dette debatmateriale kan også ses på Aalborg Kommunes hjemmeside www.aalborgkommuneplan.dk under Nyheder.