Nibe

Købstad og kystnært bosætningsområde med charmerende fiskerbymiljø, fuld funktionsdækning og naturen lige ved døren. Kommunens største oplandsby.

Styrker

 • Købstadsmiljøet og kulturmiljøværdier generelt
 • Smukke landskaber og nærhed til Limfjorden
 • Nærhed og tilgængelighed til Aalborg
 • Bredt og varieret serviceudbud
 • Potentiale for byvækst
 • Gode forhold for børnefamilier

fra Plan09-projektet

Særlige mål fra Hovedstruktur
 • Byvækst
 • Skabelse af et centralt område i byen med blandede byfunktioner
 • Byfortætning frem for byspredning
 • Nye bæredygtige fortættede boformer
Særlige interesser
 • Bosætning (har tilstrækkelig rummelighed til nye boliger i planperioden)
 • Centerstruktur
 • Kystturisme
 • Særlig landskabsstruktur – særlig identitet
 • Trafikstruktur
 • Kystnærhedszone
 • Område med særlige drikkevandsinteresser
 • Sikring af kort afstand og god tilgængelighed fra boliger til kollektiv trafik
Nye muligheder
(eksempler)
 • Omdannelse af centrale erhvervsområder til boliger og ny byfunktioner
 • Skabe sammenhæng mellem de større dagligvarebutikker, bymidten og havnen
 • Skabe sammenhæng mellem by og havn
 • Bedre sammenhæng mellem boligområderne og de rekreative områder
  Tyvdalsstien
 • Nye bæredygtige fortættede boformer i eksisterende rammelagte og evt. nye boligområder

25-11-2013