Kommuneplan forsiden

9.6.F3 Koldkær Feriecenter

Mål

Området skal anvendes til ferie- og fritidsformål og som naturområde.

Målet er bl.a. at skabe rammerne for, at Koldkær Feriecenter kan udvikle sig til et attraktivt feriecenter, med fritidsfunktioner (fx svømmehal, bowlingbaner, café) som også kan tilgodese lokalbefolkningen.

Bebyggelse og udearealer skal placeres og udformes så de indordner sig landskabet og ikke - eller kun i uvæsentlig grad - er synlige fra stranden.

Anvendelse

Koldkær Feriecenter skal fastholdes som et Hotel eller almennyttigt feriecenter i overensstemmelse med retningslinie 10.3.1 Rammer for hoteller og feriecentre.

Miljø

Området er beriget med en enestående natur. Der findes bl.a. følgende typer beskyttet i området:

  • Strandbeskyttelseszone.
  • Langs kysten EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 2, Aalborg Bugt, nordlige del.
  • Langs kysten EF-habitatområde nr. 14, Aalborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord.
  • Hele området er omfattet af skovbyggelinje.
  • Hedearealer er beskyttede.
  • Moser i områdets østlige del er beskyttet.
  • Overdrevsareal langs kysten er beskyttet.
  • Den Krogede Bæk er et beskyttet vandløb.
  • Mod vest/syd-vest støder rammeområdet op til fredskov.
28-02-2011
Anvendelse
Bolig*
Butikker ved trafikanlæg**
Restaurant o.l.
Hotel o.l.
Ferieformål
Fritidsanlæg
Undervisning
Rekreative formål
Tekniske anlæg***
Naturområder
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Indenfor rammeområdet må der indrettes hotel-/ferielejligheder med tilsammen max 360 sengepladser
Se uddybende vilkår i retningslinie 10.3.1.
* Max 2 boliger, og kun til brug for bestyrer, portner eller tilsvarende personer, hvis hovederhverv er knyttet til feriecenteret.
** Kun 1 butik. Bruttoetageareal max 250 m2.
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.7.
*** Tekniske anlæg skal hovedsagelig være til områdets egen forsyning.
Byggemuligheder
Området indenfor strandbeskyttelseszonen må ikke bebygges. For den øvrige del af rammeområdet gælder:
Etager: Max 2
Højde: Max 8,50 m
Dog Max 10,50 m for idrætshal samt markante bygningsdele som tårne, kupler o.lign.
Bebyggelsens samlede bruttoetageareal må for hele området ikke overstige 9.000 m2
Miljø
Miljøklasse 1-3, se Bilag A
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinie 4.1.3.
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinie 13.3.
Kystnærhedszone
Beskyttet natur
Arkitektur - Byrum og landskab
Bebyggelsen skal placeres og udformes med respekt for landskab og kystmiljø.
Trafik - Veje og stier
Der skal sikres stiforbindelser på langs og tværs af området.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F
Teknisk forsyning
Ingen vindmøller
Andre planer