Kommuneplan forsiden

9.6.R1 Koldkær Feriecenter Vest

Mål

Målet er at bevare områdets særlige karakter og anvendelse, som rekreativt område med skov, hede, mose, stier, rekreative funktioner o.l.

Miljø

Området er beriget med værdifuldt natur. Der findes bl.a. følgende typer beskyttet i området:

  • Hedearealer der er beskyttet jf. naturbeskyttelsesloven § 3.
  • Moser i områdets østlige del der er beskyttet jf. naturbeskyttelsesloven § 3.
  • Den Krogede Bæk der er et beskyttet vandløb jf. naturbeskyttelsesloven § 3.
  • Fredskov jf. skovlovens § 11.
Trafik - Veje og stier

For at forbinde skovområder, strand og naboområder skal der være offentlige adgang gennem området, se nedenstående kort.

Stier _r1
Princip for stier gennem området.
31-08-2020
Anvendelse
Rekreative formål
Naturbeskyttelse
Anvendelsen er specificeret i Bilag A
Byggemuligheder
Der må ikke ske tilstandsændringer, herunder terrænændringer, etablering af anlæg eller opførelse af bygninger i området.
Arkitektur - Byrum og landskab
Området skal henligge som naturområde.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustration
Zoneforhold
Landzone