Kommuneplan forsiden

9.6.R10 Koldkær Feriecenter Øst

Mål

Målet er at at bevare områdets særlige karakter og anvendelse, som rekreativt forareal for ferieboligerne og overgangen til stand og vand mod øst.

Miljø

Området er beriget med en enestående natur. Der findes bl.a. følgende typer beskyttet i området:

  • Strandbeskyttelseszone
  • Hedearealer er beskyttet jf. naturbeskyttelseslovens § 3.
  • Moser i områdets østlige del er beskyttet jf. naturbeskyttelseslovens § 3.
  • Langs kysten EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 2, Aalborg Bugt, nordlige del
  • Langs kysten EF-habitatområde nr. 14, Aalborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord.
  • Den Krogede Bæk er et beskyttet vandløbjf. naturbeskyttelseslovens § 3.
  • Dele af området er også omfattet af skovbyggelinje.
Trafik - Veje og stier

For at forbinde skovområder, strand og naboområder skal der være offentlig adgang gennem området, se nedenstående kort.

Stier _r 10
Princip for stier gennem området.
31-08-2020
Anvendelse
Rekreative formål
Naturbeskyttelse
Anvendelsen er specificeret i Bilag A
Byggemuligheder
Der må ikke ske terrænændringer, etableres anlæg eller opføres bygninger i området.
Arkitektur - Byrum og landskab
Området skal henligge som naturområde.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustration
Zoneforhold
Landzone