Kommuneplan forsiden

9.6.S11 Koldkær Feriecenter

Mål

Målet er at sikre fortsatte udviklingsmuligheder for et sommerhusområde med attraktive sommerhuse, ferielejligheder, fællesfaciliteter, fritidsfunktioner, svømmehal, café og en mindre butik - uden at det sker på bekostning af områdets naturkvaliteter. Det er også et mål at sikre de rekreative færdselsmuligheder gennem sommerhusområdet.

Bebyggelse og udearealer skal placeres og udformes, så de indpasser sig landskabet og ikke - eller kun i uvæsentlig grad - er synlige fra stranden.

Trafik - Veje og stier

For at forbinde skovområder, strand og naboområder skal der være offentlige stier gennem området, se nedenstående kort.

Stier _s 11
Princip for stier gennem området. Der er tale om allerede eksisterebde stier.
31-08-2020
Anvendelse
Ferieboliger*
Hotel o.l.
Butikker ved fritliggende turistattraktioner**
Fritidsanlæg
Undervisnng
Rekreative formål
Tekniske anlæg***
Naturområder
* Både sommerhuse og ferielejligheder
** Kun 1 butik. Bruttoetageareal max 250 m2. Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.7.
*** Tekniske anlæg skal hovedsagelig være til områdets egen forsyning.
Byggemuligheder
Etager: Maks. 2
Højde: Maks. 8,5 m. Svømmehal og markante bygningsdele som tårne, kubler og lignende kan dog opføres i indtil 10,5 meters højde.
Bebyggelsens samlede bruttoetageareal må for hele området ikke overstige 9.000 m2
Miljø
Miljøklasse 1-3, se Bilag A
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinie 4.1.3.
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinie 13.3.
Kystnærhedszone
Beskyttet natur
Arkitektur - Byrum og landskab
Bebyggelsen skal placeres og udformes med respekt for landskab og kystmiljø.
Trafik - Veje og stier
Der skal sikres stiforbindelser gennem området.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F