Kommuneplan forsiden

9.6.S6 Osbornsvej

Mål

Målet er at sikre fortsatte udviklingsmuligheder for sommerhusområdet - uden at det sker på bekostning af områdets naturkvaliteter.

Arkitektur - Byrum og landskab

De ikke udnyttede arealer i sommerhusområdet (restrummeligeheden) kan fortsat anvendes til sommerhusbebyggelse eller til rekreative friarealer. I forbindelse med nyudstykninger i sommerhusområdet skal der sikres et væsentligt omfang af friarealer.

For at sommerhusområdet ikke skal få karakter af parcelhusområde, og sommerhusene ikke af parcelhuse, er følgende fastlagt: Der må ikke opføres traditionelle kendte parcelhusbebyggelser i sommerhusområdet. Bebyggelsen skal have karakter af sommerhus/fritidshus.

Hegn i sommerhusområdet må alene opføres som levende hegn. Læskærme ved opholdsarealer i forbindelse med bebyggelsen kan dog tillades opført som raftehegn, plankeværk eller lignende.

Trafik - Veje og stier

Der skal sikres et sammenhængende stisystem i sommerhusområdet, der skal give en direkte og sikker adgang til stranden og til de grønne områder. Endvidere skal der sikres en nord/syd-gående sti-forbindelse fra Hou til Hals langs vandet, der også vil forbinde de udlagte aktivitetsknudepunkter.

Områder, der danner varig grænse mod det åbne land eller stranden, skal afgrænses af en afskærmende beplantning, og der skal fastlægges afstandskrav til bebyggelse, således at bebyggelsen ikke fremtræder skæmmende i landskabet.

31-08-2020
Anvendelse
Sommerhuse
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebygget areal: Max. 150 m² pr. grund
Grundstørrelse:
Min. 1.250 m²
Hvis udstykning af samlet areal på min. 1 ha.: grundstørrelse min. 1.050 m² og samlet friareal på 200 m² pr. grund.
Etager: Max. 1
Højde: Max. 6,5 m
Arkitektur - Byrum og landskab
Bebyggelse skal i placering, skala, formsprog og materialevalg tilpasses naturomgivelser.
Ubebyggede arealer skal fremstå med naturpræg.
Markant beplantning skal bevares.
En lokalplan skal fastlægge retningslinier for bebyggelse og beplantning, der sikrer områdets naturpræg.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres.
Zoneforhold
En lokalplan skal overføre landzonearealet til sommerhusområde.