Kommuneplan forsiden

4.8.I5 Middelfartvej

Mål

Området skal anvendes til erhvervsformål i form af større industri mv., der kan være belastende for omgivelserne.

Området er særligt attraktivt for virksomheder, der vægter god tilgængelighed til det overordnede vejnet og Østhavnens faciliteter og med mulighed for direkte tilslutning til jernbanenettet.

Områdets udbygning og anvendelse skal ske under størst mulig hensyn til eksisterende virksomheder i området, og til kolonihaverne umiddelbart vest for Tranholmvej.

Miljø

De mest miljøbelastende virksomheder placeres længst væk fra boligområderne mod vest.

Kortet viser den principielle afstand til miljøfølsom anvendelse uden for rammeområdet
Arkitektur - Byrum og landskab

Området er endnu ikke udbygget.

Langs Tranholmvej skal beplantningsbæltet sikre sammenhængende grønne forarealer på tværs af skel. Arealerne skal i hovedsagen være græsbeklædte og beplantet med buske og opstammede træer. Mod det åbne land mod øst skal der etableres en tæt beplantning.

Den eksisterende beplantning i området skal bevares, og ved ny bebyggelse skal der suppleres med beplantning, så området opnår en god helhedsvirkning. Hegn i skel skal være i form af  beplantning eventuelt suppleret med trådhegn.

Omkring oplagspladser skal der etableres et mindst 10 m bredt afskærmende beplantningsbælte til afgrænsning af området. Mellem de enkelte oplagspladser skal der etableres tætte levende hegn eventuelt suppleret med trådhegn.

Der er udarbejdet en vejledning om, hvordan man skaber smukke erhvervsområder. Se "Din virksomhed - byens ansigt".

23-11-2009
Anvendelse
Benzinsalg
Trykkerier
Tekniske anlæg
Engroshandel o.l.
Transport o.l.
Oplagsvirksomhed o.l.
Værksteder o.l.
Mindre industri
Større industri
Der må ikke etableres oplagsvirksomhed grænsende op mod Tranholmvej.
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 50.
Rumfang: Max. 3 m³ pr. m² grundareal.
Højde: Max. 10 m, dog max. 15 m for nødvendige bygninger ved virksomheder, der ikke grænser op mod Tranholmvej.
Byggelinie: Bebyggelse min. 25 m fra  Tranholmvej og min. 5 m fra øvrige veje.
Arealet mellem vej og byggelinie må ikke anvendes til parkering eller oplag.
Grundstørrelse: Langs Tranholmvej min. 4.000 m², øvrig område min. 2.500 m².
Miljø
Miljøklasse 2-6, se Bilag A.
Virksomheder over miljøklasse 3 skal placeres mindst 100 m fra boligområdet mod Tranholmvej.
Virksomheder i miljøklasse 2 skal placeres max 100 m fra Tranholmvej.
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinie 4.1.3.
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinie 13.3.
Beskyttet natur (§3).
Arkitektur - Byrum og landskab
Facadegrundene langs Tranholmvej er forbeholdt virksomheder, der har særligt behov for en synlig placering, og bygninger her skal arkitektonisk set have en høj standard.
Monotone facader på lager og produktionshaller skal undgås.
Hegn mod veje og opholdsarealer kun som levende hegn, evt. suppleret med trådhegn.
Udendørs oplag må kun finde sted inden for tæt hegnede arealer i direkte tilknytning til den enkelte bebyggelse.
Interne veje og forarealer, skal fremstå som sammenhængende grønne arealer med græs, lave buske og opstammede træer.
Beplantningsbælte på min. 20 m.
Trafik - Veje og stier
Vejadgang kun fra Tranholmvej.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt.
Etablering af fremtidssikrede affaldsløsninger.
Zoneforhold
Byzone.