Kommuneplan forsiden

4.2.B3 Frydendal

Mål

Målet er at udvikle Frydendal som et attraktivt boligkvarter med tæt forbindelse til Vandværksparken.

Anvendelse

Forud for placering af nye funktioner, som vurderes at kunne medføre betydelig genevirkning for området (fx institutioner med mere end 6 beboere og 2 ansatte), skal der gennemføres en lokalplanlægning. Planlægningen skal sikre tilfredsstillende trafikbetjening, miljøforhold, høring af berørte parter mv.

Miljø

En del af området er belastet med trafikstøj fra bl.a. Th. Sauers Vej.

09-09-2019
Anvendelse
Boliger (åben-lav/tæt-lav)
Klinik (ikke dyreklinik)
Service
Kulturelle formål
Fritidsformål
Institutioner
Rekreative formål
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Se Bilag K. Øvrige max. 30.
Etager: Max. 2.
Højde: Max. 8,5 m.
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A.
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinie 4.1.3.
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinie 13.3.
Arkitektur - Byrum og landskab
Området skal fremstå med åben, grøn karakter.
Bebyggelse og anlæg skal indpasses med respekt for udsigtskvaliteter.
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinie 5.2.3.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Zoneforhold
Byzone.