Kommuneplan forsiden

7.2.C2 Bymidten

Mål

Målet er at skabe rammerne for en fortsat udvikling af centermiljøet i Gistrup. Der lægges vægt på at skabe opholdsvenlige og smukke byrum. Målet er desuden en afbalanceret bygningsmæssig fornyelse med respekt for historiske bebyggelsesstrukturer.

Anvendelse

Det er hensigten, at større butikker skal placeres i det afgrænsede butiksområde, se kortet herunder.Det afgrænsede butiksområde i Gistrup Bymidte

Målet er, at området som helhed skal fremstå med blandet bymæssig anvendelse.


Der lægges vægt på at sikre bevaringsværdige enkeltbygninger.
Arkitektur - Byrum og landskab

Det er hensigten at skabe et opholdsvenligt bytorv i mødet mellem den nye og den historiske by.

Der er udarbejdet en facade- og skiltevejledning for Aalborg og Nørresundby Midtby. Her kan der hentes inspiration og vejledning - også ifht. andre områder. Se "Din facade - byens ansigt".

Der er også udarbejdet en vejledning om brug af gågader, torve, pladser og fortove. Her kan der blandt andet hentes inspiration og vejledning om udendørs udstilling. Se "Gader og pladser - til glæde for alle".


I den nye del af centeret er der behov for forskønnelse af forarealer. Langs Hadsundvej
lægges der også vægt på, at der skal være god plads til fodgængere, og at det visuelle indtryk
understøtter centermiljøet. Bymiljøet kunne fx forbedres med ny belægning og indsnævring af kørebanen.
26-11-2018
Anvendelse
Boliger (åben-lav/tæt-lav/etage)
Enkeltstående bututikker*
Mindre butikker til salg af egne produkter**
Hotel/restaurant
Klinikker (ikke dyreklinik)
Kontorer
Service
Benzinsalg***
Trykkerier
Kulturelle formål
Fritidsformål
Undervisning
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
* Bruttoetageareal: Max. 1.000 m² pr. dagligvarebutik og max. 250 m² pr. udvalgsvarebutik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.5
** Bruttoetageareal: Max. 250 m² pr. butik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.6
*** Evt. inkl. butik/kiosk
Bruttoetageareal: Max. 250 m² pr. butik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.7
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 30 for åben-lav og max. 40 for tæt/lav og etage samt for øvrig bebyggelse.

Etager: Max. 2½, dog max. 2 for Sidesporet/Roden.

Højde: Max. 10,5 m, dog max. 8,5 m for Sidesporet/Roden.
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A.
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinie 4.1.3.
Ingen grundvandstruende aktiviteter
Arkitektur - Byrum og landskab
Nøvlingvejs forløb skal understreges med beplantning.
Der skal indrettes et bytorv, som indbyder til udendørs ophold.
Bebyggelse skal i placering ifht. gadelinie, skala, formsprog og materialevalg respektere den bebyggelsesstruktur, den indgår i.
Forarealer, P-pladser, opholdsarealer mv. skal fremstå grønne.
Udendørs oplag kun på tæt hegnede bagarealer.
En lokalplan skal fastlægge retningslinier for skiltning og udendørs udstilling.
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinie 5.2.3.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Hadsundvej skal prioriteres til fordel for cyklister og gående.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt

Der skal indpasses synlige affaldsløsninger i bybilledet.
Zoneforhold
Byzone