Kommuneplan forsiden

3.3.B1 Hasseris Enge

Mål

Målet er at skabe rammerne for en fortsat udbygning med attraktive familieboliger som udnytter den  landskabelige beliggenhed.

Der lægges vægt på visuel og rekreativ sammenhæng mellem englandskabet og den bagvedliggende by i form af grønne kiler og bælter.


Der er stor frihedsgrad hvad angår byggestil.
Anvendelse

Forud for placering af funktioner, som vurderes at kunne medføre betydelig genevirkning for området (fx institutioner med mere end 6 beboere og 2 ansatte), skal der gennemføres en lokalplanlægning. Planlægningen skal sikre tilfredsstillende trafikbetjening, miljøforhold, høring af berørte parter mv.

20-04-2020
Anvendelse
Boliger (åben-lav/tæt-lav)
Kulturelle formål
Fritidsformål
Institutioner
Rekreative formål

Anvendelsen er specificeret i Bilag A
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 25
Etager: Max. 1½
Højde: Max. 7,5 m
Grønt areal skal friholdes for bebyggelse, se illustrationsplan.
Miljø
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinje 13.3.
Arkitektur - Byrum og landskab
Området skal fremstå som et åbent englandskab med klart afgrænsede bebyggelser.
Kig til engene fra Gl. Hasseris skal sikres.
Trafik - Veje og stier
Vejreservation: retningslinje 13.1
Veje og stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F
Vejadgang fra Hasseris Enge
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
By- og landzone