Tilbage
K O M M U N E P L A N

Redegørelse for tillæg 9.018 Boliger Nørrehave i Ulsted

Ændringer i forhold til den gældende kommuneplan

Området ligger i den nordvestlige del af Ulsted - vest for de eksisterende boliger på Nørrehave.

Kommuneplantillægget omfatter det eksisterende rammeområde 9.3.4Bo7, der fremadrettet navngives 9.3.B7.

Det eksisterende rammeområde udvides mod nordvest, så det ud over de eksisterende boliger også kommer til at omfatte et ubebygget nyt område.

Størstedelen af det eksisterende rammeområde ligger i indvindingopland til Ulsted-Ålebæk Vandværk. Den sydlige del af det eksisterende ramme område tages ud af rammen og arealet tilbageføres til landzone.

Den nuværende anvendelse til åben-lav bebyggelse og tæt-lav bebyggelse fastholdes, og der gives mulighed for etablering af kulturelle formål, fritidsanlæg, institutioner og rekreative formål.
Det er således muligt at etablere et plejehjem inden for rammeområdet.

De bebyggelsesregulerende bestemmelser justeres. Den maksimale bebyggelsesprocent er fremadrettet 30 for åben-lav bebyggelse og 40 for tæt-lav bebyggelse. Den maksimale byggehøjde er 8,5 meter i op til 2 etager. Dette er i overensstemmelse med bygningsreglementet.

Kommuneplanrammer
Nedenfor ses kort, der viser ændringen i rammeområdet.

Ulsted Rammer Og Drikkevand Foer 13
Eksisterende kommuneplanramme. Indvindingsopland er vist med blå skravering.

 

Ulsted Rammer Og Drikkevand Ny 13
Ny kommuneplanramme. Indvindingsopland er vist med blå skravering.

Retningslinje 11.1.2 Grøn-blå struktur
Grøn-blå struktur er rettet til efter ændringen af afgrænsningen af rammeområdet.

Ulsted Groen Foer 10
Eksisterende afgrænsning af grøn-blå struktur.

 

Ulsted Groen Ny 10
Ny afgrænsning af grøn-blå struktur.

Retningslinje 11.2.3 Øvrige landområder
Øvrige landområder er rettet til efter ændringen af afgrænsningen af rammeområdet.

Ulsted Landomraade Foer 10
Eksisterende afgrænsning af øvrige landområder.

 

Ulsted Landomraade Ny 10
Ny afgrænsning af øvrige landområder.

Retningslinje 11.2.4 Skovrejsningsområder
Skovrejsningsområder er rettet til efter ændringen af afgrænsningen af rammeområdet. Der udtages ca. 1,2 ha skovrejsningsområdet mod nordvest, hvor rammeområdet udvides, og der udlægges ca. 0,6 ha. skovrejsningsområde mod sydøst, hvor rammeområdet reduceres.

Ulsted Skovrejsning Foer 10
Eksisterende afgrænsning af skovrejsningsområder.

 

Ulsted Skovrejsning Ny 10
Ny afgrænsning af skovrejsningsområder.

Tilbageførsel af arealer til landzone
Kommuneplantillægget omfatter tilbageførsel af følgende byzonearealer til landzone:

  • Del af matr.nr. 30x Ulsted By, Ulsted, ca. 3250 m2.
  • Del af matr.nr. 35b Ulsted By, Ulsted, ca. 3450 m2.

Der er væsentlige grundvandsinteresser på disse arealer, der ligger i indvindingsopland til Ulsted-Ålebæk Vandværk og tæt på kildepladszonen til Ulsted vandværk. Arealerne skal derfor ikke anvendes til byudvikling.

Ulsted Tilbagefoersel
Areal, vist med rød streg, føres tilbage til landzone.
Planforslagets baggrund

Ifølge kommunens Fysisk Vision 2025 skal der for oplandsbyerne sikres kvalitet, frihed og fleksible rammer til en lokal forankret udvikling tilpasset byens struktur, identitet og størrelse.

Med det udgangspunkt har en lokal initiativgruppe ønsket at udvikle et areal til et friplejehjem i den nordvestlige del af Ulsted.

Ulsted er en oplandsby i den nordøstlige del af Aalborg Kommune med knap 1000 indbyggere. Byen rummer både privat og offentlig service i form af indkøb, skole, lægehus mv.

Overordnede bindinger

Natura 2000-områder
EU’s naturbeskyttelsesdirektiver, fuglebeskyttelsesdirektivet og habitatdirektivet pålægger EU's medlemslande at bevare en række arter og naturtyper, som er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene. Det skal ske ved at udpege særlige områder, hvor disse arter og naturtyper er beskyttede. Habitatområderne og fuglebeskyttelsesområderne udgør tilsammen Natura 2000-områderne.

Det er myndighedens ansvar at sikre sig, at der er tilvejebragt tilstrækkelige oplysninger til at afgøre, om planen/projektet kan skade et Natura 2000-område.

Planområdet ligger i tilknytning til anden bebyggelse og i en afstand af ca 8 km. fra nærmeste Natura 2000-område, som er Natura 2000-område nr. 14 Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord. Som følge af den betydelige afstand til Natura 2000-området vurderes, at planlægningen af nyt byggeri til boligformål hverken i sig selv eller sammen med andre planer og projekter vil medføre forstyrrende påvirkning ind i Natura 2000-området. 

Bilag IV arter
Bilag IV i EU's habitatdirektiv indeholder en liste over udvalgte dyre- og plantearter, som medlemslandene er forpligtet til generelt at beskytte, både inden for og uden for Natura 2000-områderne.

Planområdet ligger inden for udbredelsesområde for en række arter opført på habitatdirektivets bilag IV. Arealet er intensivt dyrket landbrugsjord, og det vurderes derfor, at det ikke opfylder betingelserne som yngle- eller rasteområde for bilag IV-arter. Det kan dog ikke udelukkes, at der vil kunne træffes fouragerende flagermus i området. Den aktuelle mark vurderes at være uden væsentlig betydning i den sammenhæng, da intensivt dyrket landbrugsjord er uden væsentlig forekomst af byttedyr.

Miljøvurdering

Miljøvurdering af planer "Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)" indeholder kriterier for hvilke planer, der kræver udarbejdelse af en miljørapport.

Lovens formål er at sikre et højt niveau af miljøbeskyttelse, at integrere miljøhensyn i planlægningen, og at fremme bæredygtig udvikling.
Der skal laves miljørapporter for planer, som omhandler store og miljøbelastende projekter listet i lovens Bilag 1 og 2, eller som påvirker et internationalt naturbeskyttelsesområde.

For mindre planer, som kun omfatter et mindre område eller som kun indeholder mindre ændringer, kan miljørapporten undlades, hvis planen ikke forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet.

For at danne et overblik over, om kommuneplantillægget og lokalplanen kan få en væsentlig indvirkning på miljøet, er der foretaget en miljøscreening. I forbindelse med screeningen er berørte myndigheder hørt.

Resultatet er, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport, da miljøscreeningen viser, at der ikke forventes væsentlig indvirkning på miljøet. Screeningen findes i afsnittet "Miljøscreening", som kan ses sammen med den digitale lokalplan, Lokalplan 9-3-102 Friplejehjem, Nørrehave, Ulsted.

08-02-2021