Tilbage
K O M M U N E P L A N

Redegørelse for tillæg H.032 om reviderede parkeringsbestemmelse

Ændringer i forhold til den gældende kommuneplan

Formålet med dette tillæg er, at justere den eksisterende parkeringsnorm for Aalborg Kommune og fastlægge fremtidige arealer til nye større parkeringsanlæg.

I kommunens parkeringsnorm indgår krav om anlæg af bil- og cykelparkering i forbindelse med nybyggeri og byomdannelse i hele kommunen. Der arbejdes fortsat med en parkeringsnorm gældende indenfor Aalborg Midtby samt en parkeringsnorm gældende udenfor. Afgrænsingen for Aalborg Midtby er vist nedenfor.

Midtby _parkeringsnorm (2)

Parkeringsbehovet hænger sammen med arealanvendelsen, men afhænger også af lokale forhold som fremkommelighed, tilgængelighed med alternative transportmidler, bilrådighed mv. På den ene side skal der sikres nok parkering, så naboområder ikke belastes af uønsket parkering, samtidigt skal det sikres, at der ikke er unødige parkeringspladser, der optager arealer, der kan anvendes til andre formål. Understøttelse af anlæg til delebiler og krav om dobbeltudnyttelse kan medvirke til at reducere parkeringsbehovet.

Parkeringsnormen er udgangspunkt for kommunens parkeringskrav i en lokalplan og i en byggetilladelse. Normen indgår i sammenhæng med kommunens mobilitetsstrategi, parkeringshandlingsplan, parkeringsfond m.m. som værktøjer til regulering af trafikken.

Jf. kommunens mobilitetsstrategi skal ny parkering i Aalborg Midtby begrænses og primært placeres i større parkeringshuse eller parkeringskældre langs randgaderne.

I kommunens parkeringshandlingsplan prioriteres indsatser på parkeringsområdet. Prioriterede indsatser er bl.a. omdannelse af parkeringspladser til friarealer, opgradering og nyetablering af samkørselspladser, mere cykelparkering og opsætning af ladestationer ved offentligt tilgængelige parkeringsanlæg for at understøtte brugen af elbiler.

 

Bilparkering

Der er foretaget følgende ændringer i forhold til den gældende parkeringsnorm:

 • normtallet for ungdomsboliger er nedjusteret, så der kræves 1 parkeringsplads pr. 8 boliger, hvor det tidligere var 1 parkeringsplads pr. 4 boliger.
 • normtallet for etageboliger er underopdelt i henholdvis boliger under og over 50 m². Under 50 m² vil parkeringskravet fremadrettet være 1 parkeringsplads pr. 8 boliger. For boliger over 50 m² er normen for etageboliger fastholdt uændret 1 parkeringsplads pr. 2 boliger i Aalborg Midtby og 1½ parkeringsplads pr. bolig i standardnormen uden for Aalborg Midtby.
 • Der er tilføjet normtal for anvendelsen Fitness. 1 parkeringsplads pr. 100 m² i Aalborg Midtby og 1 parkeringsplads pr. 25 m² i standardnormen uden for Aalborg Midtby.

Der er sket en nedjustering af parkeringsnormen for ungdomsboliger, da det vurderes at segmentet for denne type boliger i høj grad er brugere af offentlig transport, cykler eller er gående. Segmentet, der bor i boliger under 50 m², vurderes i parkeringssammenhæng også at ligne ungdomsboliger, kollegieboliger o.l., hvorfor parkeringskravene til etageboliger er underdelt.

Gennem kommunens sagsbehandling er erfaret, at anvendelsen til Fitness ofte giver parkeringsudfordringer, og derfor er der tilføjet selvstændige normtal for denne anvendelse.

Parkeringsnormen danner udgangspunkt for at stille parkeringskrav i en lokalplan og i en byggetilladelse. De anvendes også i den daglige byggesagsbehandling, når der ikke er lokalplan og når et projekt ikke kræver lokalplan. Rammerne angiver fx anvendelsesmuligheder, tætheder de enkelte steder, om der er tale om byomdannelsesområder, parkeringkrav m.v.

Er der ikke mulighed for at oprette parkeringspladser inde på egen grund i forbindelse med en byggesag, er der indenfor afgrænsede geografiske områder i de centrale dele af Aalborg, Hals og Nibe mulighed for at indbetale til en parkeringsfond, der varetager anlæggelse af parkeringspladser andet sted i byen.

Der er tilføjet en ny retningslinje "13.12 Parkering", der sikrer arealer til de større parkeringsanlæg. Denne retningslinje er ikke til hinder for, at arealerne kan kombineres med øvige funktioner, men skal blot sikre, at der er plads til parkeringsfunktionen, ligesom der senere, hvis behovet opstår, kan komme nye arealer til.

Arealerne er optaget i rammerne med henvisning til den nye retningslinje. Det drejer sig om følgende kommuneplanrammer:

 • kommuneplanramme 1.1.D5 Vesterbro m.fl.
 • kommuneplanramme 1.1.D8 Jyllandsgade, Thomas Boss Gade m.fl.
 • kommuneplanramme 1.3.C2 Vesterbro m.fl.
 • kommuneplanramme 1.3.R1 Søheltens Have m.fl.
 • kommuneplanramme 9.4.D1 Bymidten
 • kommuneplanramme 9.4.R1 (tidligere 9.4.5Rek7)
 • kommuneplanramme 10.1.B12 Nørregade og Stadionvej

Arealerne til større parkeringsanlæg i henholdsvis Aalborg, Nibe og Hals er vist på nedenstående kort:

Ny _parkeringskort _aalborg
Arealer til større parkeringsanlæg i Aalborg

Ny _parkeringskort _nibe
Arealer til større parkeringsanlæg i Nibe

Ny _parkeringskort _hals
Arealer til parkeringsanlæg i Hals

 

Cykelparkering
Krav om etablering af cykelparkering fremgår af Bygningsreglementet, men Aalborg Kommune har konkretiseret det i en cykelparkeringsnorm.

Normen indgår i kommuneplanen sammen med normer for bilparkering. Ligesom parkeringsnormen for biler danner cykelparkeringsnormen udgangspunkt for at stille krav til cykelparkering i lokalplaner og ved byggetilladelser. Kravene er baseret på byggeriets anvendelse. Der er foretaget en revision af den gældende cykelparkeringsnorm. Revisionen er baseret på erfaringer fra arbejdet med implementering af cykelparkering i.f.m. lokalplanlægning og den efterfølgende byggesagsbehandling samt ved sammenligninger med andre større danske byer.

Fælles for Bygningsreglementet og parkeringsnormerne er, at retningslinjerne omfatter kvantiteten af cykelparkeringen, mens der ikke er krav til kvalitet, lokalisering, adgangsforhold o.l. Dog henvises til vejreglernes anvisninger. Der tilføjes derfor vejledende bestemmelser om kvalitet og placering i parkeringsnormen.

Aalborg Kommunes arbejde med at fremme cyklismen samt at en stadig større tiltrækning af unge studerende til byen afleder flere cyklister. Der er derfor behov for at opdatere normerne for cykelparkering efter anvendelse ved nybyggeri eller ved omdannelse af funktioner.

En stor undersøgelse af cyklisternes andel af detailhandlens omsætning i bymidten fra efteråret 2015 viser, at cyklister lægger en forholdsvis stor andel af omsætningen i bymidten, hvorfor cyklister er værd at prioritere i byen ved at skabe ordnende, tilstrækkelige og gode cykelparkeringsforhold.

Cykelparkeringsnormen er opdateret med en række funktioner, som hidtil ikke har været omfattet af den eksisterende norm. Behovet for cykelparkering ved disse funktioner vurderes som vigtige for en velfungerende by.

Cyklen er især egnet til kortere ture og et oplagt transportmiddelvalg i Aalborg Midtby, hvor et stort opland dækkes inden for en kort afstandsradius. Derfor hæves normen for cykelparkering i midtbyen i modsætning til den øvrige del af kommunen, hvor oplandets udstrækning kalder på en bredere anvendelse af forskellige transportmidler.

Følgende nye funktioner/anvendelseskategorier er tilføjet:

 • Fitness
 • Hotel og restaurant
 • Institutioner
 • Rekreative anlæg

Normtallet i Aalborg Midtby er øget for:

 • Kontor
 • Dagligvare- og udvalgsvarebutikker
 • Skole og uddannelsesinstitutioner
 • Offentlige transportanlæg, fx tog- og busstation

Dertil kommer, at der i Aalborg Midtby er fastsat en norm for, hvor stor en andel af cykelparkeringen, der skal etableres som overdækket. Overdækket cykelparkering i Midtbyen er vigtigt for cyklisten ved længerevarende ophold, der typisk finder sted i Midtbyen, hvor flere funktioner er samlet og koncentreret ét sted.

Planforslagets baggrund

Planforslaget er udarbejdet på baggrund af et stigende ønske om fortætning i Aalborg Kommune. Fortætning skaber udfordringer i forhold til en balance imellem parkering og opholdsarealer, der gør det attraktivt at opholde sig i byen. Planforslaget og den dertil hørende parkeringsnorm skal fortsat give et realistisk bud på etablering af parkeringspladser på privat grund.

På den enkelte ejendom skal der udlægges tilstrækkeligt areal til parkering af biler og cykler. Kommunens parkeringsnorm angiver, hvad der betragtes som tilstrækkeligt areal til parkering baseret på byggeriets anvendelse.

Der er en særlig parkeringsnorm for Aalborg Midtby, der indeholder et lavere parkeringskrav på grund af Midtbyens struktur, adgangen til kollektiv trafik og de allerede etablerede parkeringsanlæg. Aalborg Kommune satser forsat på en fortætning og tilførelse af erhverv-, turist- og servicefunktioner, der vil medføre mere trafik og et større parkeringsbehov. Kommunen ønsker dog ikke fremadrettet at disponere større fladearealer til parkering. Målet er fortsat, at parkeringsarealerne i Aalborg Midtby fremadrettet anvendes til korttidsparkering, mens langtidsparkering skal ske i større parkeringsanlæg langs randgaderne.

I Hals og Nibe er der også af hensyn til bymiljøerne fortsat mulighed for etablering af større fælles parkeringsanlæg.

Kommunen har gennem lokalplanlægningen og byggesagsbehandlingen erfaret, at der er visse uhensigtmæssigheder, hvor parkering ved det pligtmæssige skøn ikke matcher virkeligheden, ligesom der nogle steder allerede findes ledig parkeringskapacitet, hvorfor normtallene er justeret.

Bestemmelser for etablering af parkeringspladser findes også i flere lovkomplekser, bl.a. i Byggeloven og i Lov om offentlige veje. Kommuneplanens parkeringsnorm danner udgangspunkt for at stille et parkeringskrav i en lokalplan og i en byggetilladelse.

Kommuneplanen i dag

Af kommuneplanens hovedstruktur fremgår det under afnittet "Nødvendige forbindelse - mobilitet", at parkeringspolitikken i Aalborg by, som andre virkemidler, er vigtig for at begrænse biltrafikken. Der står også, at ny parkering begrænses og placeres primært i større parkeringshuse eller parkeringskældre langs randgaderne i Midtbyen.

For at sikre det tilstrækkelige areal til parkering i alle kommunens områder, indgår parkeringskravet i kommuneplanens parkeringsnorm (Bilag F), som der henvises til fra alle kommuneplanrammer.

Parkering indgår ligeledes på by/bydelsniveau i kommuneplanrammerne. Hvor planer og intentioner præciceres og afvejes med øvrige arealinteresser.

08-05-2017