Tilbage
K O M M U N E P L A N

Tillæg 1.014 for ændrede byggemuligheder ved Lindholm Brygge m.fl.

Ændringer i forhold til den gældende kommuneplan

Tillægget vedrører kommuneplanen for Nørresundby Midtby og omfatter området ved Lindholm Brygge m.fl. (rammeområde 1.2.D1). Området er er udlagt til blandet bolig- og erhvervsformål.

Kommuneplantillægget ændrer de bebyggelsesregulerende bestemmelser for en mindre del af rammeområdet.

Kommuneplantillægget følges af lokalplan 1-2-104. Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med rammebestemmelserne, idet der med lokalplanen gives mulighed for bebyggelse i 4 etager mod de nuværende 3 etager og en bygningshøjde på 16 meter mod de nuværende 12 meter. Derfor er der udarbejdet et kommuneplantillæg som sikrer den nødvendige overensstemmelse mellem lokalplanen og kommuneplanen.

Derudover er der i rammebestemmelserne for 1.2.D1 indføjet bestemmelser om udendørs opholdsareal jævnfør retningslinie 6.1.2.

Overordnede bindinger

Rammeområdet ligger inden for den kystnære del af Aalborgs byzoneområde. Området er en del af det centrale Nørresundby, og langs hele havnefronten spænder bebyggelsen fra lave bygninger i én etage til store massive siloanlæg i op til 40 meters højde.

Den nye bebyggelse, inden for den del af rammeområdet der er omfattet af lokalplan 1-2-104, vil blive mellem 1-4 etager svarende til 7,5-16 meters højde over terræn. Bebyggelsen vil ikke virke dominerende i forhold til bydelens nuværende udtryk mod fjorden. Det vurderes, at den nye bebyggelse ikke visuelt vil påvirke kystlandskabet i negativ retning.

Miljøvurdering

Alle lokalplaner og kommuneplantillæg er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer. ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer” opstiller kriterier for, hvilke planer og programmer, der kræver udarbejdelse af en miljøvurdering (i form af en miljørapport).

Aalborg Kommune har vurderet, at planforslaget ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering. Dette begrundes med:

  • At planen omfatter et mindre område på lokalt plan.
  • At planen alene indeholder mindre ændringer i eksisterende planer
  • At planen ikke antages at få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. lovens § 3, stk. 2 og § 4, stk. 2.
  • At området i forvejen er omfattet af kommuneplanens Hovedstruktur og vil blive anvendt i overensstemmelse hermed.

Screeningen af kommuneplantillægget er foretaget sammen med screening af lokalplan 1-2-104 Dagligvarebutik, boliger m.v., Thistedvej, Nørresundby.

13-12-2010