Tilbage
K O M M U N E P L A N

Redegørelse for tillæg 1.021 for den centrale del af Aalborg Midtby

Ændringer i forhold til den gældende kommuneplan

Kommuneplantillægget skal sikre, at der er overensstemmelse mellem kommuneplanen og de fremtidige ønsker for anvendelse og byggeri af området omkring Budolfi Plads.

Faktiske byggemuligheder
Bebyggelsesprocenten bestemmer, hvor stort et hus må være i forhold til den grund, det bygges på. Bebyggelsesprocenter, der er fastsat i kommuneplanen, skal medtages i lokalplaner. For ejendomme i Aalborg Kommune bruger SKAT også bebyggelsesprocenterne, som grundlag for ejendomsbeskatningen. Ændringer i kommuneplanens bebyggelsesprocenter kan derfor også få betydning for din ejendomsskat.

Tillægget ændrer på byggemuligheder for følgende ejendomme:

Ejendom

Max. bebyggelsesprocent
jf. gældende kommuneplan

Forslået ændres til

Algade 41 - 51 260 300
Vingårdsgade 10 30 275

Ejendomme hvor den maksimale bebyggelsesprocent ændres (sorte tal = max bebyggelsesprocent i den gældende kommuneplan og røde tal = viser forslag til ændret bebyggelsesprocent).

Der er udarbejdet en "Perspektivplan for Teaterkvarteret & Budolfi Plads", der opstiller kvalitetsmål for områdets fremtidige udvikling.

Bebyggelsesregulerende bestemmelser
Etageantallet ændres fra "2-5½ tilpasses til omkringliggende" til "2-6 tilpasses omkringliggende". Bygningshøjderne er hævet fra 6-17 m til 6-22 m tilpasset gaden og omkringliggende bygninger for at give mulighed for et nutidigt byggeri.

På baggrund af forhandlinger med Aalborg Stiftsøvrighed, Aalborg Budolfi Provsti og Budolfi Sogns Meningshedsråd er rammen efter den offentlige høring justeret for så vidt angår bygnings- og etagehøjder mod Algade og den nordlige del af Budolfi Plads for at sikre optimal indblik til domkirken.

Butikker
Planloven giver mulighed for, at Aalborg Kommune kan planlægge for 4 store udvalgsvarebutikker på over 2.000 m2 i hver byrådsperiode. Butikkerne bringes i spil via Planstrategien, og kan kun placeres i Aalborg bymidte alternativt i City Syd. Byrådet har den 8. april 2013 besluttet, at reservere én af de store udvalgsvarebutikker i byrådsperiode 2010-2013 til en ny udvalgsvarebutik på op til 12.000 m2 på Budolfi Plads. Kommuneplanrammen for Budolfi Plads og retningslinie 7.1.1 Aalborg City er tilrettet i overensstemmelse med denne beslutning.

Redaktionelle ændringer
Både i kommuneplanrammen og bydelsbeskrivelsen er der yderligere sket redaktionelle ændringer og opdateringer af fakta og fotos.

Miljøvurdering

Kommuneplantillægget er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Kommunen har derfor foretaget en screening af planen i forhold til kriterierne angivet i lovens bilag 2 og herefter vurderet, at kommuneplantillægget ikke er omfattet af kravet om udarbejdelse af miljøvurdering, da planen fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan og ikke må antages at få væsentlig indvirkning på miljøet.

24-06-2013