Tilbage
K O M M U N E P L A N

Redegørelse for tillæg 10.013 for område ved Sygehusvej i Nibe

Ændringer i forhold til den gældende kommuneplan

Til at supplere rummeligheden til boligudbygning i midtbyen af Nibe er området ved det nedlagte sygehus på Sygehusvej udlagt til boligformål (10.1.B22). Omdannelse af området er i overensstemmelse med kommuneplanens hovedstruktur "Fysisk Vision 2025" hvoraf det fremgår at der skal satses på byfortætning frem for byspredning.

Som det ses nedenfor oprettes en ny ramme til boligformål (10.1.B22) og rammen til offentlige formål (10.1.O2) reduceres tilsvarende. I forhold til de bebyggelsesregulerende bestemmelser er der der følgende ændringer:

  • Max. bebyggelsesprocent for 10.1.B22 ændres fra 40 til 60.
  • Max. antal etager for 10.1.B22 ændres fra 2 til 3.
  • Max. bygningshøjde for 10.1.B22 ændres fra 8,5 m til 11 m.
  • For 10.1.B22 indføres bestemmelse om fælles fri- og opholdsarealer på min. 25% af boligarealet af nye boliger.  
10-013_rammer _gl  10-013_rammer _ny
Eksisterende rammer  Nye rammer

Boligområdet er på ca. 1 ha med mulighed for byggeri af ca. 30 nye boliger. Dele af området skal friholdes for byggeri pga. terrænforhold og for at bevare kig fra Sygehusvej til byen/fjorden. Det nedlagte sygehus er i en årrække blevet anvendt til sundhedscenter. Disse funktioner er flyttet til det nedlagte rådhus, hvilket giver mulighed for at anvende arealet til bynær boligbebyggelse. Der er mulighed for, at eksisterende bygninger nedrives og der bygges nye punkthuse i op til 3 etager.  

Området er beliggende på toppen af istidsskrænten, hvilket giver udsigtskvaliteter til byggeriet men samtidig skal der ikke ske væsentlige ændringer af terrænet ved istidsskrænten. Området er udpeget til værdifuldt kulturmiljø og istidsskrænten vil blive bevaret.

Området skal fortsat vejbetjenes fra Sygehusvej (eksisterende overordnet vej). Over Sønderbakken er udpeget til eksisterende overordnet cykelsti i kommuneplanen og skal bevares som sådan. 

Området er beliggende i kystnærhedszone B og er planlagt område i byzone. Byggeriets påvirkning af kysten visualiseres i lokalplan 10-1-106.  

Området er beliggende under 500 m fra Natura2000-område, men det vurderes jf. lokalplanens redegørelse, at bebyggelse i området ikke vil påvirke Natura2000-området væsentligt.

Området er beliggende indenfor Kulturarvsstyrelsens registrering af bevaringsværdige arkæologiske lokaliteter (kulturarvsarealer). Kortlægningen er en indikation af, at arealet kan have særlig arkæologisk betydning.

23-02-2015