Tilbage
K O M M U N E P L A N

Redegørelse for 5.014 for boliger ved Brorsonvej i Vodskov

Ændringer i forhold til den gældende kommuneplan

Midt i Vodskov by ligger et ubebygget område, der tidligere har været anvendt, som parkeringsareal, når der har været større arrangementer o.l. i hallen.

Kort _parceller

Denne anvendelse er ikke længere nødvendig, derfor ønsker kommune at give mulighed for at arealet i lighed med naboarealerne kan anvendes til boliger.

Ændring af kommuneplanrammer
Tillægget vedrører kommuneplanen for Vodskov og omfatter området ved Brorsonsvej og Henrik Stampes Vej (rammeområde 5.2.B4 Kirkevej m.m.og 5.2.O3).

5.2.B4 er et boligområde udlagt til boliger (tæt-lav/etage), Enkeltstående butikker, Restauranter, klinikker, kontorer, service, kulturelle formål, fritidsformål, institutioner og rekreative formål. Bebyggelsesprocenten i området må maksimalt være 30 for åben-lav og tæt-lav boligbebyggelser og 40 for øvrige bebyggelser. Bebyggelser kan opføres i op til 2 etager med en maksimal højde på 8,5 m.

5.2.O3 er et område udlagt til klinikker, kontorer, service, kulturelle formål, fritidsformål, institutioner og rekreative formål.

Afgrænsningen af rammeområde 5.2.B4 ændres, så en del af 5.2.O3 overgår til boligområdet. Rammeområdernes bestemmelser fastholdes uændret.

KP_rammer (1)   
Gældende kommuneplanrammer
Kort med nye rammer

 Drikkevand

Drikkevand

Størstedelen af Vodskov by ligger indenfor område med drikkevandsinteresser eller særlige drikkevandinteresser.

Området, hvorfor der sker rammeændringer, ligger midt i byen givet af boligbebyggelser. Området vil jf. kommuneplanen kunne bebygges blot til andre funktioner end boliger. Der er derfor ikke tale om en væsentlig anvendelsesændring der truer drikkevandsinteresserne.

Områder med særlige drikkevandsinteresser (mørke blå) og drikkevandsinteresser (lyse blå) ved Vodskov.