Tilbage
K O M M U N E P L A N

Tillæg 5.029 Kartoffelmelsfabrik nord for Langholt

Ændringer i forhold til den gældende kommuneplan

Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af et ønske om udvidelse af Andelskartoffelmelsfabrikken Vendsyssel (AKV) og vedrører kommuneplanen for Landområde Nord. Der er lavet en udvidelse af AKVs areal, hvilket er sket ved en udvidelse af den geografiske udstrækning af eksisterende kommuneplanramme 5.9.I1 Kartoffelmelsfabrikken. 

Kommuneplantillægget skal sikre, at der er overensstemmelse mellem kommuneplanen og lokalplan 5-9-112 Kartoffelmelsfabrikken, Gravsholtvej, Landområde Nord for AKVs udvidede arealer.

Ændringer i kommuneplanramme 5.9.I1 Kartoffelmelsfabrikken
Med tillægget ændres den eksisterende afgrænsning af rammeområdet primært mod øst og vest. Der er tale om en udvidelse på ca. 20 ha. 

Ændringen af den omtalte kommuneplanrammes geografiske afgrænsning er illustreret på nedenstående kort.

59I1 Foer  59I1 Efter 
Gældende kommuneplanramme 5.9.I1.
Ny kommuneplanramme 5.9.I1.

Under afsnittet "Byggemuligheder" i kommuneplanrammen ændres illustationen og tilhørende tekst for princippet for bebyggelse, idet virksomhedens areal udvides og eksisterende byggefelter udvides. De maksimale højder fastholdes, således at der inden for zone A må opføres bebyggelse i en maksimal højde på 12,5 meter og at der inden for zone B må opføres bebyggelse i en maksimal højde på 40 meter. Det tilføjes, at der for siloer inden for zone B kan tillades en maksimal højde på 60 m. Illustrationen ift. princippet for beplantning ændres, så det udvidede område fremadrettet afskærmes med læbælter. 

Under afsnittet ’Miljø’ i kommuneplanramme 5.9.I1 ændres de tilladte miljøklasser til 4-6, således der er overensstemmelse med gældende lokalplan 5-9-108 AKV – Andelskartoffelmelsfabrikken Vendsyssel, Gravsholtvej, Landområde Nord samt den nye lokalplan 5-9-112 Kartoffelmelsfabrikken, Gravsholtvej, Landområde Nord.

Derudover er der sket mindre redaktionelle ændringer i kommuneplanrammen. 

Ændringer i kommuneplanramme 5.9.N5 Langholt Hovedgård
Med tillægget reduceres det eksisterende rammeområde, som følge af udvidelsen af kartoffelmelsfabrikken.  

Der foretages ikke yderligere ændringer i rammen. 

Ændringen af kommuneplanrammes geografiske afgrænsning er illustreret på nedenstående kort.

 59N5 Foer  59N5
Gældende kommuneplanramme 5.9.N5.
Ny kommuneplanramme 5.9.N5.

Ændringer i retningslinje 11.1.2 Grøn-blå Struktur
Retningslinje 11.1.2 angiver, at områder inden for Grøn-blå Struktur bør friholdes for større tekniske anlæg (som fx transformerstationer), der ikke har tilknytning til natur- og friluftsliv. Udvidelsen af rammeområde 5.9.I1 Kartoffelmelsfabrikken ligger inden for kommunenplanens Grøn-blå Struktur.

Arealet ligger i yderkanten af en større, sammenhængende kile (Hammerbakker Kilen). Det er vurderet, at dette ikke vil få en væsentlig indvirkning på kilen, hvorfor kilens areal reduceres, som følge af udvidelsen af kartoffelmelsfabrikken.

 Blaa Groen Struktur Foer  Blaa Groen Struktur Efter
Gældende Blå-grøn Struktur 
Ny Grøn-blå Struktur

Ændringer i retningslinje 11.2.3 Øvrige landområder
I øvrige landområder skal hensynet til jordbrug, natur og landskabsinteresser jf. retningslinje 11.2.3 varetages i balance mellem interesserne i det åbne land og byudviklingsinteresserne. Udvidelsen af rammeområde 5.9.I1 Kartoffelmelsfabrikken mod vest og øst ligger inden for et område udlagt som "Øvrige landområder". 

I lighed med det øvrige areal, der anvendes af kartoffelmelsfabrikken, udtages det nye rammeområde af "Øvrige landområder".

 Øvrige Landomraader Foer  Øvrige Landomraader Efter
Gældende Øvrige landområder 
Ny Øvrige landområder 

Retningslinje 2.1.6 Byudvikling, byomdannelse og klimatilpasning
Inden for området er der kortlagt arealer, hvor der er en høj risiko (5 % eller mere) for oversvømmelse. Jf. retningslinje 2.1.6 skal lokalplaner i risikoområderne redegøre for klimatilpasningstilag, se afsnittet 'Lokalplanens indhold' i lokalplan 5-9-112. 

Der foretages ingen ændringer af retningslinjen.  

Klima Sandsynlighedskort 

Retningslinje 5.2.3 Bevaringsværdige bygninger
Udvidelsen af rammeområdet medfører, at der inden for området findes to bygninger med bevaringsværdi 7 (lav bevaringsværdi). AKV påtænker disse bygninger nedrevet på sigt. 

Der foretages ingen ændringer af retningslinjen.

Bevaringsvaerdige Bygninger

 

Retningslinje 11.2.9 Etablering af biogasanlæg
Den sydvestlige del af rammeområdet er beliggende inden for et område udlagt til biogasanlæg, jf. retningslinje 11.2.9. Udvidelsen af rammeområdet er vurderet at være forenlig med retningslinjen. Der foretages derfor ingen ændringer af retningslinjen 

 Biogasomraade

Planforslagets baggrund

Aalborg Kommune har iværksat et planlægningsarbejde med en udvidelse af kommuneplanramme 5.9.I1 og samtidig udarbejdelse af en ny lokalplan 5-9-112 Kartoffelmelsfabrikken, Gravsholtvej, Landområde Nord for en udvidelse af kartoffelmelsfabrikken. Fabrikken vokser og har en øget produktion, hvorfor de ønsker at sikre sig for fremtiden. 

Området, som den udvidede kommuneplanramme dækker, anvendes i dag hovedsageligt som landbrugsjord. I den vestlige del af området ligger på nuværende tidspunkt to ejendomme, som begge er opkøbt af AKV og påtænkes nedrevet ifm. kommende udvidelser. 

Den lokale debat

Forud for dette kommuneplantillæg har der i perioden fra den 24. april til den 22. maj 2020 været afholdt en fordebat med henblik på at undersøge mulighederne for en udvidelse af kartoffelmelsfabrikkens arealer. I debatperioden modtog kommunen 2 bemærkninger. Bemærkningerne er behandlet af By- og Landskabsudvalget den 18. juni 2020, og er vurderet i forbindelse med dette kommuneplantillæg.

I perioden fra den 13. november 2020 til den 15. januar 2021 har der været offentlig høring på kommuneplantillægget sammen med forslag til lokalplan 5-9-112 Kartoffelmelsfabrikken, Gravsholtvej, Landområde Nord. I offentlighedsfasen modtog kommunen ialt 1 indsigelse/bemærkning, som er behandlet i forbindelse med den endelige godkendelse af kommuneplantillægget og lokalplanen.

Overordnede bindinger

Natura 2000-område
EU’s naturbeskyttelsesdirektiver, fuglebeskyttelsesdirektivet og habitatdirektivet pålægger EU's medlemslande at bevare en række arter og naturtyper, som er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene. Det skal ske ved at udpege særlige områder, hvor disse arter og naturtyper er beskyttede. Habitatområderne og fuglebeskyttelsesområderne udgør tilsammen Natura 2000-områderne. 

Det er myndighedens ansvar at sikre sig, at der er tilvejebragt tilstrækkelige oplysninger til at afgøre, om planen/projektet kan skade et Natura 2000-område.

Nærmeste Natura 2000-område er nr. 218 Hammer Bakker, som ligger ca. 3 km vest for lokalplanområdet. Som følge af afstanden til Natura 2000-området vurderes det, at planlægningen hverken i sig selv eller sammen med andre planer og projekter vil medføre forstyrrende påvirkning ind i Natura 2000-området.

Bilag IV-arter
Bilag IV i EU's habitatdirektiv indeholder en liste over dyre- og plantearter, som medlemslandene er forpligtet til generelt at beskytte, både inden for og uden for Natura 2000-områderne. Der er forbud mod opgravning og ødelæggelse af plantearterne og mod forstyrrelse og ødelæggelse af dyrearterne og deres yngle- og rasteområder.

Lokalplanområdet ligger inden for udbredelsesområdet for en række dyrearter opført på habitatdirektivets bilag IV. De eneste arter, som potentielt kunne have yngle- eller rasteområde inden for området, er arter af flagermus. Det kan ikke udelukkes, at området sporadisk benyttes af flagermus som fødesøgningsområde. Det vurderes dog, at området ikke udgør et væsentligt yngle- eller rasteområde for arter af flagermus.

Miljøvurdering

Kommuneplantillægget er omfattet af "Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)".

Lovens formål er at sikre et højt niveau af miljøbeskyttelse, at integrere miljøhensyn i planlægningen og at fremme bæredygtig udvikling.

Der skal laves miljørapporter for planer, som omhandler store miljøbelastende projekter listet i lovens bilag 1 og 2, eller som påvirker et internationalt naturbeskyttelsesområde.

For mindre planer, som kun omfatter et mindre område, eller som kun indeholder mindre ændringer, kan miljørapporten undlades, hvis planen ikke forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet.

Hvis en plan medfører en væsentlig indvirkning på miljøet, skal der efter lovens bestemmelser gennemføres en miljøvurdering.

For at danne et overblik over om kommuneplantillægget kan få væsentlig indvirkning på miljøet, er der foretaget en miljøscreening. Resultatet er, at der er udarbejdet en miljørapport. I miljørapporten beskrives, hvordan planens realisering forventes at påvirke miljøet, og hvordan planens miljøpåvirkninger skal overvåges.

Miljørapporten af kommuneplantillægget er foretaget sammen med miljøvurderingen af lokalplan 5-9-112 Kartoffelmelsfabrikken, Gravsholtvej, Landområde Nord og findes i en selvstændig rapport, som kan ses her.

22-03-2021