Tilbage
K O M M U N E P L A N

Redegørelse for tillæg 5.010 for ændret anvendelse for Niels Lyhnes Vej 4 i Vestbjerg

Ændringer i forhold til den gældende kommuneplan

Tillægget vedrører kommuneplanen for et område udlagt til blandet bolig og erhverv i Vestbjerg og omfatter det nuværende rammeområde 5.6.D1, samt et område udlagt til offentlige formål, rammeområde 5.6.O2.

En enkelt parcelhusgrund udlagt til offentlige formål, ændres til at blive en del af området til blandet bolig og erhverv.

Begge rammeområder indeholder principielt de samme anvendelsesbestemmelser.

Afgrænsningen af tidligere kommuneplanrammer 5.6.3D1 og 5.6.O2
 
Afgrænsningen af de nye rammeområder 5.6.D1 Mejlstedvej/Hjørring Landevej og 5.6.O1 Bibliotek og Idrætsanlæg
Planforslagets baggrund

Aalborg Kommune har aktuelle planer om at afhænde en tidligere børneinstitution, beliggende på en mindre parcelhusvej.

Ejendommen ligger som en del af et mindre blandet bolig og erhvervsområde og vil fremover være en naturlig del af dette.

Overordnede bindinger

Flystøj: Støj fra Aalborg Lufthavn omfatter den sydlige del af D1 området. (50db)

Miljøvurdering

Kommuneplantillægget er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Kommunen har derfor foretaget en screening af planen i forhold til kriterierne angivet i lovens bilag 2 og herefter vurderet, at kommuneplantillægget ikke er omfattet af kravet om udarbejdelse af miljøvurdering, da planen fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan og ikke må antages at få væsentlig indvirkning på miljøet.

11-03-2013