Tilbage
K O M M U N E P L A N

Redegørelse for tillæg H-014 for et råstofområde ved Mjels

Ændringer i forhold til den gældende kommuneplan

I hovedstrukturen i Kommuneplan 2009 indgår indvindingsområdet i områdetypen Øvrige landområder og er beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser. Endvidere er arealet omfattet af retningslinie 11.2.7 Graveområder for råstofindvinding.

Kommuneplanens rammebestemmelser for område 7.9.A2 Nøtten fastlægger, at målet for området er, at bevare områdets kvaliteter som landbrugsområde og sikre muligheden for at udnytte råstofressourcen samtidig med, at grundvandet beskyttes mod forurening.

Det er Råstofplan 2008 for Region Nordjylland, der fastlægger rammerne for anvendelse af råstoffer. I forbindelse med ønsket om at forlænge og udvide nuværende tilladelser sker der en mindre udvidelse/justering af områdegrænsen mod øst. Udvidelsen faslægges i et tillæg til den Regionale råstofplan er indarbejdet i tillægget til kommuneplan.

I en ny retningslinie 11.2.8, gives der mulighed for at forlænge og udvide de nuværende tilladelser i graveområdet ved Mjels.

Planforslagets baggrund

Dankalk ønsker at forlænge og udvide de nuværende tilladelser til indvinding af kalk i Mjels.

Dankalk har i dag 2 indvindingstilladelser. Et ca. 18,3 ha stort område som har indvindingstilladelse fra 1. marts 2004 til 1. marts 2014 og et ca. 10,2 ha stort område som har en indvindingstilladelse fra 1. august 1999 til 1. august 2009. Der ønskes en ny indvindingstilladelse for virksomhedens samlede areal på 36,6 ha over en 30 årig periode. VVM-redegørelsen er udarbejdet for det samlede areal på ca. 37 ha. Den daglige drift af virksomheden ændres ikke ved forlængelse af indvindingstilladelserne.

Indvindingsområdet er i alt 36,6 ha og har en terrænkote på 23 – 28, og der indvindes ned til ca. 2 m over grundvandsspejlet som er beliggende i kote 7 – 10, det samlede område indeholder i alt ca. 4 - 5 mio. tons kalk. Der indvindes for nuværende op til 100.000 tons kalk pr. år, og der forventes også fremover en indvinding på op til 100.000 tons pr. år, svarende til maksimalt 3 mio. tons over en 30 årig periode.

Forekomsten der brydes i Mjels er en kridtforekomst, med en fin kvalitet og en god spredekarakteristik. Mjels Kalkværk producerer jordbrugskalk, magnesiumkalk, havekalk, samt specielle kridtprodukter til bl.a. til champignonproduktion. Derudover forhandles dolomitkalk, der er et importeret kalkprodukt med højt magnesiumindhold.

Overordnede bindinger

Rammerne for anvendelsen af råstoffer er fastlagt i regionens råstofplan.

Råstofplanens udpegning af graveområder er en forudsætning for kommunens planlægning og ramme for tilladelser til råstofindvinding.

Inden for udpegede grave- og interesseområder må der ikke planlægges for, eller etableres anlæg der begrænser mulighederne for råstofudnyttelse. Kun undtagelsesvis kan regionen give samtykke til indvinding uden for de udlagte graveområder.

Inden for råstofplanens graveområder er kommunen forpligtet til at meddele tilladelse til råstofindvinding.

Miljøvurdering

Råstofindvinding fra åbne brud med en samlet indvindingsperiode, der fortsætter ud over 10 år, er omfattet af reglerne om obligatorisk VVM-pligt i "Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning" - bek. 1335 af 6. december 2006. Der er ligeledes krav om, at projektet skal vurderes efter "Lov om miljøvurdering af planer og programmer" af 22. oktober 2007. Begge miljøvurderinger er indeholdt i "VVM-redegørelse & Miljøvurdering, Råstofområde - indvinding af kalk i Mjels.

27-09-2010