Tilbage
K O M M U N E P L A N

2.1.2 Byomdannelse, byudvikling og miljø


 
  • Der er udpeget et egentligt byomdannelsesområde (jf. Planlovens § 11,  og med de særregler der gælder for disse områder) på Nørresundby havnefront Øst, i Klarup ved Skagen Beton og erhvervsområdet i Frejlev (se udstrækningen på ovenstående kort).
  • Endvidere er der på kortet vist en række øvrige byomdannelsesområder, der alene indikerer, at der vil ske byudvikling i form af byomdannelse - men i overensstemmelse med planlovens almindelige bestemmelser.
  • Indenfor de enkelte bydele skal byfunktionerne så vidt muligt integreres.
  • Støj og luftforurening fra vejtrafik skal begrænses gennem indretning af områderne og begrænsning af trafikken.
  • Ved omdannelse af eksisterende byområder skal der tages hensyn til den omgivende by.
  • Ved udbygning af nye byområder skal byggemodningen tilrettelægges under hensyn til ressourcer, landskab og bymiljø.
Bemærkninger til retningslinien

Områder til  byomdannelse kan udpeges i kommuneplanen efter planlovens § 11. For disse egentlige byomdannelsesområder gælder, at støjbelastende erhvervsaktiviteter skal være afsluttet eller under ophør i den overvejende del af området.

I lokalplaner for egentlige byomdannelsesområder kan arealer, der er belastet med erhvervsstøj, udlægges til støjfølsom anvendelse, når der er sikkerhed for, at støjbelastningen ophører i løbet af en periode, der ikke væsentligt overstiger 8 år efter lokalplanens bekendtgørelse. Hermed er der mulighed for at sætte gang i en gradvis omdannelse af området til boliger, andre byformål m.v., der i en begrænset periode udsættes for en lidt højere støjbelastning fra erhverv, end de sædvanlige vejledende støjgrænser tillader.

Udpegningen af byomdannelsesområder giver også mulighed for at sikre driften af områdets fællesarealer og -anlæg gennem krav i lokalplan om dannelse af grundejerforening.

25-05-2020