Tilbage
K O M M U N E P L A N

5.2.7 Beskyttelseszoner omkring kirker


 
  • Der udlægges fjernbeskyttelseszoner omkring kirkerne som vist på kortet.
  • Inden for nær- og fjernbeskyttelseszonerne omkring kirkerne kan der ikke opføres bygninger, tekniske anlæg m.v., medmindre det er sikret, at hensynet til kirkernes betydning som monumenter i landskabet og (lands-) bymiljøet ikke herved tilsidesættes.
Bemærkninger til retningslinien

Retningslinien bygger på registreringer foretaget i forbindelse med indgåelsen af frivillige aftaler til beskyttelse af kirkernes omgivelser i starten af 1980’erne (aftaleplaner). På kortet er vist de omtalte kirker med den tilhørende beskyttelseszone for fjernvirkningen i landskabet. Registreringerne af nærbeskyttelseszonen og beskrivelsen af de kirker som der blev lavet aftaleplaner for er indscannet i den oprindelige form. For Storvorde og og Romdrup kirker er der ikke indgået egentlige aftaleplaner, men der foreligger vejledende registreringer. Beskyttelseshensynet ifht. øvrige kirker fremgår af en kirkevejledning udarbejdet af Nordjyllands Amt. Konkrete vurderinger i forhold til retningslinien skal blandt andet ske på baggrund af registreringerne.

Beskyttelseszonerne dækker såvel kirkernes nære omgivelser som de områder, hvor kirkerne har fjernvirkning i landskabet. Udstrækningen af de beskyttede områder er bestemt af kirkens arkitektur og synlighed i bebyggelsen samt af landskabsformen, der nogle steder gør det muligt at se kirkerne over meget store afstande.

Kirkernes nære omgivelser er det område, hvor kirken opfattes som et prægende bygningselement i forhold til andre bygninger og anlæg. I dette område må tekniske anlæg og nye bygninger placeres og udformes under hensyntagen til kirken, så der tilstræbes en harmonisk helhedsvirkning med kirkebygningen som det centrale element.

Fjernomgivelserne er overvejende det åbne landskab, men kan også omfatte mindre bebyggelser. I disse områder vil det primært være større anlæg, der kan virke uheldige set sammen med kirkebygningen - det gælder f.eks. vindmøller, master, store erhvervsbygninger eller råstofgrave. Problemet kan være såvel en sløring af kirkens synlighed som en placering, hvor et anlæg ses bag eller ved siden af kirken og forstyrrer dennes samspil med landskabet. Fjernomgivelserne rummer både områder med stor sårbarhed og andre, hvor kirkens ringe synlighed i højere grad giver mulighed for at placere nye anlæg.

Kirker omfattet af aftaleplaner

Bislev
Gunderup
Horsens
Nørholm
Vadum
Gudumholm
S. Kongerslev
Gåser
Ulsted
Vester Hassing

Kirker omfattet af kirkevejledning

Dall
Hals
Mou
Nørre Tranders
Storvorde
Øster Hassing

Kirker omfattet af andre registreringer

Storvorde
Romdrup


Romdrup Kirke har en unik beliggenhed på bakkekanten.
23-11-2009