Tilbage
K O M M U N E P L A N

7.1.5 Enkeltstående butikker


 
  • Enkeltstående butikker til lokalområdets daglige forsyning kan placeres udenfor de afgrænsede områder til butiksformål.
  • Den maksimale butiksstørrelse for enkeltstående butikker til lokalområdets daglige forsyning er fastsat til 250 m² for udvalgsvarer og 1.000 m² for dagligvarer.
  • Enkeltstående butikker skal i størrelse tilpasses det lokale opland.
  • Bebyggelsens udformning og placering tilpasses den omgivende arkitektur.
  • Støj, parkering og adgangsforhold skal afklares.
  • For at undgå en utilsigtet udvidelse (udvanding) af bymidter, aflastningsområdet, bydelscentre og lokalcentre bør enkeltstående butikker som udgangspunkt placeres min 500 m fra områder udlagt til butiksformål. I centerområder (C) er der - og i blandede bolig- og erhvervsområder (D) kan der være -tilstrækkelige planlægningsmæssige argumenter for at fravige dette afstandskrav.
  • For at undgå en utilsigtet dannelse af et nyt bydelscenter eller lokalcenter bør enkeltstående butikker som udgangspunkt placeres min 500 m fra andre butikker. I centerområder (C) er der - og i blandede bolig- og erhvervsområder (D) kan der være - tilstrækkelige planlægningsmæssige argumenter for at fravige dette afstandskrav.
Bemærkninger til retningslinien

Med baggrund i ovennævnte retningslinier for enkeltstående butikker til lokalområdets daglige forsyning skal der efterfølgende arbejdes med at få konkretiseret i rammerne for lokalplanlægningen i kommuneplanen, i hvilke områder der kan ligge enkeltstående butikker, samt den maksimale butiksstørrelse tilpasset det lokale opland.

Beregning af bruttoetagearealet til butiksformål sker efter bygningsreglementets bestemmelser om beregning af bebyggelsens etageareal, idet dog den del af kælderen, hvor det omgivende terræn ligger mindre end 1,25 m under loftet i kælderen medregnes (jf. Planlovens §5t, stk. 1). Ved beregning af bruttoetagearealet kan fradrages arealer til personalekantine, personaletoiletter, personalefitnessfaciliteter og personalepauserum, dog maksimalt i alt 200 m² (jf. Planlovens §5t, stk. 2).

Ordforklaring:

Dagligvarer: Kolonial, slagter, bager, tobak, kiosk, m.m.

Udvalgsvarer: Tøj, sko, sport, genbrug, isenkram, reservedele til biler, blomster, bøger, radio, galleri, gaveartikler o.lign.

23-11-2009