Tilbage
K O M M U N E P L A N

11.2.1 Generelle hensyn til jordbrug

  • Ved inddragelse af jordbrugsarealer til andet formål end jordbrug skal generne for jordbrugserhvervene begrænses mest muligt. Der skal redegøres for, hvordan den ændrede arealanvendelse påvirker landbrugsdriften, samt hvordan der er taget hensyn til jordbrugets interesser, både når det drejer sig om jordbrugets bygninger, anlæg og arealer.
Bemærkninger til retningslinien

Gener for jordbruget kan begrænses ved at tage hensyn til jordbrugets produktionsinteresser. Interesserne omfatter jordens dyrkningssikkerhed, arealbesparelse, ejendommenes struktur- og arronderingsforhold og investeringsniveau samt forebyggelse af miljøkonflikter fx i forhold til byer og naboer. Retningslinien er hovedsagelig rettet mod anvendelse af arealer til byudvikling, ferie- og fritidsanlæg, infrastrukturanlæg og andre tekniske anlæg. Retningslinien er derimod ikke til hinder for, at der kan udarbejdes og gennemføres indsatsplaner for beskyttelsen af grundvandet. Der vil i de kommende år blive lavet indsatsplaner i områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandværker, jf. afsnit 12 Vandmiljø. Dermed vil der kunne indføres begrænsninger for anvendelsen af gødning mv. i de områder, hvor hensynet til drikkevandet måtte kræve det.

Kommunen lægger vægt på, at områder med de bedste jordtyper (lerjorde) fastholdes til dyrkning, da de er en blivende produktionsfaktor, der er sjælden i kommunen. På de mellemgode jordtyper afhænger jordbrugsinteresserne i høj grad af strukturforholdene. På den ringeste jord (grovsand) afhænger interesserne af, om der er en væsentlig husdyrproduktion. Fx må et område med velafvandet lerjord og tidssvarende, harmonisk landbrugsproduktion tillægges størst vægt, mens et kuperet område med grovsandet jord og små, ældre landbrug har mindre betydning for jordbruget.


Landbrugsbedrifter med over 250DE (dyreenheder) i Aalborg kommune.
Klik på kortet for at se et større.

Det er væsentligt i forhold til strukturudviklingen, at hensyn til bedrifter med store husdyrhold prioriteres højt. Placeringen af større husdyrproduktioner er ikke nødvendigvis sammenfaldene med de bedste dyrkningsjorder og husdyrproduktionerne giver en øget efterspørgsel efter jord i dele af kommunen (se kort). På figuren kan intensiteten af husdyrproduktionen på de arealer, der drives landbrugsmæssigt i de enkelte egne i 2002 ses.

Registreringer fra Landbrugsredegørelsen fra Nordjyllands Amt (april 2004) eller nyere registreringer kan danne baggrund for de redegørelser, som skal udarbejdes i medfør af denne retningslinie. Sikringen af jordbrugets produktionsinteresser er samtidig væsentlig i forbindelse med vurdering af ønsker om byudvikling mv. Miljøkonflikter som fx lugt giver ofte problemer i forhold til eksisterende større husdyrproduktioner eller ønsker om udvidelse af igangværende produktioner. Det er derfor væsentligt, at der ved byudvikling mv. søges at begrænse generne for landbrugsdriften mest muligt, og at de afstandskrav med hensyn til lugt mv. der måtte være i forhold til husdyrproduktionen påses, eller at der evt. gives mulighed for udflytning af produktionen.


Græssende kvier
23-11-2009