Tilbage
K O M M U N E P L A N

12.1.1 Forsinkelsesbassiner

  • Forsinkelsesbassiner til afledning af overfladevand fra vejarealer og lignende skal i kildepladszonen til almene vandværker placeres, så risikoen for forurening af indvindingsboringerne minimeres.
Bemærkninger til retningslinien

Ved placering af forsinkelsesbassiner i kildepladszonen skal der laves en konkret vurdering af risici for forurening af indvindingsboringerne, herunder en vurdering af terræn hældning. Dimensioneringen af bassinerne skal ske efter Ingeniørforeningen i Danmarks spildevandskomites skrift nr. 27, 28 og 29.

Forsinkelsesbassin
Forsinkelsesbassin
23-11-2009