Tilbage
K O M M U N E P L A N

13.3 Støj

Arealer langs eksisterende og planlagte veje må ikke anvendes til støjfølsomme formål, hvor trafikstøjen overstiger de grænseværdier, der er angivet i Skema 1 med bemærkninger herunder.

Arealer langs eksisterende jernbanestrækninger må ikke anvendes til nye støjfølsomme formål, hvor støj fra jernbanetrafikken overstiger de grænseværdier, der er angivet i Skema 2 med bemærkninger herunder, eller hvor vibrationsniveauet overstiger 75 dB (KB-vægtet accelerationsniveau).

Der kan ikke udlægges arealer til nye støjfølsomme formål, hvor flystøjen overstiger grænseværdierne angivet i Skema 3 med bemærkninger herunder.

Bemærkninger til retningslinien

Støj fra vejtrafik

Støj fra vejtrafik kan både måles og beregnes, men det anbefales, at den som hovedregel beregnes, da måling af støjen er forbundet med en lang række usikkerheder. Beregning af vejtrafikstøj baseres på oplysninger om trafikmængden (fordelt på køretøjskategorier) og den faktiske hastighed på vejstrækningen. Til beskrivelse af vejtrafikstøj anvendes støjindikatoren Lden, der tillægger vejtrafikstøjen i aften- og natperioden, hvor trafikken normalt er lavere, men til gengæld mere generende, højere vægt end i dagperioden. Således vil én bilpassage om aftenen svare til godt 3 bilpassager i dagperioden, og én bilpassage om natten til 10 bilpassager i dagperioden.

Eksisterende og planlagte veje
Arealer langs eksisterende og planlagte veje må ikke anvendes til støjfølsomme formål, hvor trafikstøjen overstiger de grænseværdier, der er angivet i Skema 1.

Anvendelse

Udendørs
støjniveau

Indendørs
støjniveau

Rekreative områder i det åbne land:

 • sommerhusområder
 • grønne områder og campingpladser

 

Lden 53 dB
Lden 53 dB

 


Lden 33 dB

Rekreative områder i/nær byområder:

 • bydelsparker, kolonihaver, nyttehaver og turistcampingpladser

 

Lden 58 dB

 

Boligområder:

 • boligbebyggelse
 • daginstitutioner mv.
 • opholdsarealer

 

Lden 58 dB
Lden 58 dB
Lden 58 dB

 

Lden 33 dB
Lden 33 dB

Offentlige formål:

 • hospitaler
 • uddannelsesinstitutioner mv.

 

Lden 58 dB
Lden 58 dB

 

Lden 33 dB
Lden 33 dB

Liberale erhverv mv.:

 • hoteller
 • kontorer mv.

 

Lden 63 dB
Lden 63 dB

 

Lden 33 dB
Lden 38 dB

Skema 1: Grænseværdier for vejtrafikstøj.

Nye veje og varige trafikomlægninger
Ved anlæg af nye veje og ved varige trafikomlægninger, som giver øget trafik på eksisterende veje, skal følgende støjniveauer søges overholdt på arealer udlagt til støjfølsomme formål:

Nuværende udendørs vejtrafikstøjniveau

Fremtidig udendørs vejtrafikstøjniveau

under Lden 58 dB
Lden 58 dB - Lden 68 dB
over 68 dB(A)

Lden 58 dB
max. Lden 68 dB
max. nuværende niveau

Nye boliger i eksisterende støjbelastede byområder
I eksisterende boligområder og områder for blandede byfunktioner i bymæssig bebyggelse kan der opstå ønske om at forny eller vitalisere boligkvarterer, herunder også i forbindelse med byfornyelse og såkaldt "huludfyldning" i eksisterende karrébyggeri, selv om grænseværdien på Lden 58 dB på ingen måde kan overholdes. Der kan i disse særlige situationer planlægges nye, støjisolerede boliger (og tilsvarende anvendelse) under forudsætning af, at følgende forudsætninger er opfyldt:

• Alle udendørs områder, der anvendes til ophold i umiddelbar tilknytning til boligerne, har et støjniveau lavere end Lden 58 dB. Det samme gælder områder i nærheden af boligen, der overvejende anvendes til færdsel til fods (fx gangstier, men ikke fortove mellem boligen og vejen).

• Udformningen af boligens facader sker, så der er et støjniveau på højest Lden 46 dB* indendørs i sove- og opholdsrum med åbne vinduer (fx med særlig afskærmning uden for vinduet, eller særligt isolerende konstruktioner).

• Boligerne orienteres, så der så vidt muligt er opholds- og soverum mod boligens stille facade og birum mod gaden.

 

For boliger o.l., hvor disse hensyn imødekommes, skal det udendørs støjniveau ved facaden ikke sammenholdes med de vejledende grænseværdier. Ovennævnte retningslinjer finder alene anvendelse i eksisterende boligområder eller områder for blandede byfunktioner i byer, og kan således ikke lægges til grund ved ændret arealanvendelse. Der bør under ingen omstændigheder planlægges for boliger, hvor støjniveauet er højere end Lden 68 dB. Bygningsreglementets krav til indendørs støjniveau med lukkede vinduer skal altid være overholdt, for at bygningen kan tages i brug (se Skema 1, kolonnen Indendørs støjniveau).

 

Ved planlægning for boliger i støjbelastede områder bør der desuden sikres adgang til nærliggende grønne områder, som ikke er støjbelastede.

 

* Støjniveauet indendørs med åbne vinduer beregnes efter vejledningens retningslinjer. Samme støjgrænse benyttes for undervisnings- og daginstitutionsbygninger samt hospitaler o.l. For kontorer mv. er grænseværdien for åbne vinduer Lden 51 dB.

Vejledninger

For uddybning af reglerne for vejtrafikstøj henvises der til de til enhver tid gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen om trafikstøj, pt. Nr. 4/2007, Støj fra veje.

 

Støj og vibrationer fra jernbaner

Arealer langs eksisterende jernbanestrækninger må ikke anvendes til nye støjfølsomme formål, hvor støj fra jernbanetrafikken overstiger de grænseværdier, der er angivet i Skema 2, eller hvor vibrationsniveauet overstiger 75 dB (KB-vægtet accelerationsniveau).

Indendørsstøjniveau  

Anvendelse

Udendørs
støjniveau

Rekreative områder i det åbne land:

 • sommerhusområder
 • campingpladserLden 59 dB
Lden 59 dB

 

Lden 33 dB

Rekreative områder i/nær byområder:

 • bydelsparker, kolonihaver, nyttehaver og turistcampingpladser

 


Lden 64 dB

 

Boligområder:

 • boligbebyggelse
 • daginstitutioner mv.
 • opholdsarealer

 

Lden 64 dB
Lden 64 dB
Lden 64 dB

 

Lden 33 dB
Lden 33 dB

Offentlige formål:

 • hospitaler
 • uddannelsesinstitutioner mv.

 

Lden 64 dB
Lden 64 dB

 

Lden 33 dB
Lden 33 dB

Liberale erhverv mv.:

 • hoteller
 • kontorer mv.

 

Lden 69 dB
Lden 69 dB

 

Lden 33 dB
Lden 38 dB

 

Skema 2: Grænseværdier for støj fra jernbaner.

De nye grænseværdier bevirker, at de i vejledning nr. 1/1997 angivne minimumsafstande til nærmeste bolig ikke længere er aktuelle, og der skal derfor ved planlægning af ny støjfølsom anvendelse i nærheden af jernbanestrækninger gennemføres fornyede støjberegninger med Nord 2000. Uanset resultatet af støjberegningerne skal det, ved ønske om byggeri tættere på en jernbane end 50 meter, ved målinger*) på stedet eftervises, om grænseværdien for vibrationsniveauet på 75 dB kan forventes overholdt.

 

*) Vibrationsniveauet kan kun bestemmes ved målinger, da der ikke findes en beregningsmetode, der tager hensyn til de lokale forskelle.

 

Nye jernbaner eller udvidelse af eksisterende
Ved anlæg af nye jernbaner eller væsentlige omlægninger/udvidelser af trafikken på eksisterende strækninger skal mulighederne for reduktion af støjbelastningen vurderes.

 

Nye boliger i eksisterende støjbelastede byområder
I lighed med reglerne for vejtrafikstøj kan der i eksisterende boligområder og områder for blandede byfunktioner i bymæssig bebyggelse planlægges nye, støjisolerede boliger (og tilsvarende anvendelse), selv om grænseværdien på Lden 64 dB på ingen måde kan overholdes. Følgende forudsætninger skal dog være opfyldt:

• Alle udendørs områder, der anvendes til ophold i umiddelbar tilknytning til boligerne, har et støjniveau lavere end Lden 64 dB. Det samme gælder områder i nærheden af boligen, der overvejende anvendes til færdsel til fods (fx gangstier, men ikke fortove mellem boligen og vejen).

• Udformningen af boligens facader sker, så der er et støjniveau på højest Lden 52 dB** indendørs i sove- og opholdsrum med åbne vinduer (fx med særlig afskærmning uden for vinduet, eller særligt isolerende konstruktioner).

• Boligerne orienteres, så der så vidt muligt er opholds- og soverum mod boligens stille facade og birum mod gaden.

 

For boliger o.l., hvor disse hensyn imødekommes, skal det udendørs støjniveau ved facaden ikke sammenholdes med de vejledende grænseværdier. Ovennævnte retningslinjer finder alene anvendelse i eksisterende boligområder eller områder for blandede byfunktioner i byer, og kan således ikke lægges til grund ved ændret arealanvendelse. Der bør under ingen omstændigheder planlægges for boliger, hvor støjniveauet er højere end Lden 68 dB. Bygningsreglementets krav til indendørs støjniveau med lukkede vinduer skal altid være overholdt, for at bygningen kan tages i brug (se Skema 2, kolonnen Indendørs støjniveau). Grænseværdien for vibrationsniveauet skal også i disse tilfælde være overholdt.

 

** Støjniveauet indendørs med åbne vinduer beregnes efter vejledningens retningslinjer. Samme støjgrænse benyttes for undervisnings- og daginstitutionsbygninger samt hospitaler o.l. For kontorer mv. er grænseværdien for åbne vinduer Lden 57 dB.

Vejledninger

For uddybning af reglerne for trafikstøj henvises der til de til enhver tid gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen om trafikstøj, pt. Nr. 1/1997, Støj og vibrationer fra jernbaner samt Tillæg til vejledningen, juli 2007.

 

Flystøj

Der kan ikke udlægges arealer til nye støjfølsomme formål, hvor flystøjen overstiger grænseværdierne angivet i Skema 3.

 

Konsekvensområdet for Aalborg Lufthavn/Flyvestation er vist i kommuneplanen.

Anvendelse

Udendørs
støjniveau

Indendørs
støjniveau

Rekreative områder med overnatning:

 • sommerhusområder
 • kolonihaver, campingpladser o.l.

 

50 dB(A)
50 dB(A)
30 dB(A)

Andre rekreative områder uden overnatning:


55 dB(A)

 

Boligområder og støjfølsomme bygninger til offentlige formål:

 • boliger, hospitaler, plejehjem o.l.
 • uddannelsesinstitutioner mv.

 

55 dB(A)
55 dB(A)

 

30 dB(A)
35 dB(A)

Spredt bebyggelse i det åbne land:

60 dB(A)

 

Liberale erhverv mv.:

 • hoteller
 • kontorer mv.

 

60 dB(A)
60 dB(A)

 

30 dB(A)
35 dB(A)

Skema 3: Grænseværdier for flystøj.

 

Vejledninger

For uddybning af reglerne for flystøj henvises der til de til enhver tid gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen om trafikstøj, pt. Nr. 5/1994, Støj fra flyvepladser.

19-12-2012