Tilbage
K O M M U N E P L A N

14.2.10 Husstands­møller

Husstandsmøller med maksimal totalhøjde på 25 meter kan efter konkret vurdering opføres i direkte tilknytning til eksisterende bygninger i det åbne land i kommuneplanens "øvrige landområder".

Bemærkninger til retningslinien

Husstandsmøller kan kun opføres ved ejendomme i det åbne land og i en afstand på mindst 200 meter fra bymæssig bebyggelse. Endvidere skal de kunne indpasses i det omkringliggende landskab og bebyggelse og må ikke være i strid med kommuneplanens øvrige retningslinjer for det åbne land. I hvert enkelt tilfælde skal landzonemyndigheden godkende husstandsmøllernes placering.

Minimøller(1-5 m2 rotorareal) betragtes som husstandsmøller.

For husstandsmøller gælder i øvrigt altid:

  • Opstilling af vindmøller kræver altid anmeldelse efter bygningsreglementet.
  • Opstilling af vindmøller kræver altid anmeldelse efter vindmøllebekendtgørelsen (støj).
  • Vindmøller skal altid overholde vindmøllebekendtgørelsens støjkrav.
  • Opstillede vindmøller skal være typegodkendte.
  • Husstandsmøller (over 5 m2 rotor) skal anmeldes
    efter VVM-bekendtgørelsen
  • Opstilling af vindmøller i landzone kræver landzonetilladelse jf. planlovens og vindmøllecirkulærets regler.
23-09-2013