Tilbage
K O M M U N E P L A N

14.2.6 Støj og skygger fra vindmøller

  • Støj fra vindmøller skal overholde Miljøministeriets bekendtgørelse om støj fra vindmøller i forhold til eksisterende og planlagt arealanvendelse.
  • Ved planlægning af nye vindmøller skal det så vidt muligt sikres, at boliger til helårsbeboelse ikke udsættes for skygge i mere end 10 timer (realtid) om året.
Bemærkninger til retningslinien

Gener fra vindmøller er vokset markant i de senere år, i takt med at møllerne er blevet større. Der er ikke indført danske normer for, hvor meget en vindmølle skygger, men i Sverige er fastsat en maksimumsgrænse på 10 timer (realtid) om året - beregnet værdi - korrigeret for sol- og skyforhold.

Miljøministeriet har i Bekendtgørelse om støj fra vindmøller  fastsat, hvor meget vindmøller må støje, og hvordan støjen måles og beregnes.

I det åbne land må støjbelastningen fra vindmøller ikke overstige 44 dB(A) ved 8 m/s og 42 dB(A) ved 6 m/s ved udendørs opholdsarealer i umiddelbar tilknytning til nabobeboelser (maksimalt 15 m fra boligen). I Aalborg Kommune er vindmølleejerens beboelse ikke undtaget fra retningslinjen om støj.

Ved opholdsarealer i boligområder og ved anden støjfølsom arealanvendelse (dvs. områder, der anvendes eller er udlagt til institutions-, sommerhus- eller kolonihaveformål eller som rekreative områder) må støjbelastningen fra vindmøller i det mest støjbelastede punkt ikke overstige 39 dB(A) ved 8 m/s og 37 dB(A) ved 6 m/s.

Også for den lavfrekvente støj findes grænser. Grænseværdien er fastsat til 20 dB som indendørs støjniveau, og den gælder for de møller, der anmeldes efter 1. januar 2012.

Inden der kan opstilles vindmølle(r) i et område, skal de forhåndsanmeldes til kommunen. Anmeldelsen skal indeholde dokumentation for, at vindmøllerne kan overholde støjgrænserne. I områder, hvor der opstilles flere vindmøller (eksempelvis i vindmølleparker), er det møllernes samlede støjbelastning, der lægges til grund for kommunens vurdering.

23-09-2013