Kommuneplan forsiden

10.3.2 Lille Vildmose

  • Ved Vildmosegård i kommunens syd-østligste område udlægges et ca. 9 ha stort areal til et særligt ferie- og fritidsområde, hvor der kan kommune- og lokalplanlægges for et naturformidlingscenter (se nedenstående kort). Centrets bebyggelse og parkeringspladser skal ligge inden for det angivne byggefelt og med en max. højde på 8,5 meter. Dog må der opstilles et udsigtstårn ved centret med en højde på max. 12,5 meter. I byggefeltet kan der etableres overnatningsmulighed med tilknytning til centret som skoleklasser med lærere, naturvejledere, naturforskere og lignende.
  • Ved planlægningen skal der tages særligt hensyn til områdets beliggenhed i et internationalt naturbeskyttelsesområde, kystnærhedszonen og nærheden til Lille Vildmose.
  • Uanset retningslinierne 11.3.8 Økologiske forbindelser og 11.3.9 Barrierer for dyre- og plantelivet kan der i Lille Vildmose etableres et hegn, der forbinder de hegnede områder ved Tofte og Høstemark skove og moser. Hegningen skal være i overensstemmelse med fredningen for Lille Vildmose.
Bemærkninger til retningslinien

Naturformidlingscentret skal formidle Lille Vildmoses natur, kultur og historie, ligesom der skal være faciliteter til offentlige formål som undervisning, naturvejledning, café/restaurant og en souvenirbutik på max. 200 m² m.v. Området vil også kunne anvendes til haveanlæg og dyrehold i forbindelse med formidlingscentret, herunder opførelse af mindre bure og skure til læ i forbindelse med dyreholdet.

Der forventes et besøgstal på minimum 30.000 gæster årligt. Der foreligger et skitseprojekt for områdets anvendelse, hvor en eksisterende ca. 3.200 m² tidligere landbrugsbygning erstattes af en ny ca. 700 m² formidlingsbygning. Bygningen opføres i 1 etage – dog 2 etager i den vestlige ende. I det angivne byggefelt vil der ud over formidlingsbygningen være mulighed for at opføre bebyggelser til fx cykler, tipvogne, primitive overnatningshytter og lignende samt anlægge de nødvendige parkeringspladser.

Det anbefales, at der etableres slørende beplantning omkring bygningen og parkeringspladserne. En væsentlig del af formidlingscentrets vartegn er tårnet, som vil blive synligt.

Med retningslinien er det særlige ferie- og fritidsområde udlagt i kystnærhedszone B, planlagt kystlandskab.
Desuden ligger området i internationalt naturbeskyttelsesområde (Natura 2000: EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 7 og EF-habitatområde nr. 18). Det nye ferie- og fritidsområde placeres ikke i forbindelse med naturtyper eller arter, der er grundlag for udpegningerne. Natura 2000-området vurderes at kunne rumme et stigende antal besøgende, da de mest følsomme områder er hegnede, og adgangen reguleret. Færdsel er i den øvrige del kanaliseret af veje og fugletårne.

I Lille Vildmose har Tofte skov og mose og Høstemark skov og mose været omkranset af vildthegn i henholdsvis ca. 100 og 60 år. Så vidt det kan registreres har hegningen sikret de oprindelige kronhjortebestande mod fremmed genetisk indblanding. De indhegnede dyrebestande medvirker til opretholdelse af græsningsskov som er en bevaringsværdig naturtype i Skov- og Naturstyrelsens naturskovstrategi samt bevaring og pleje af naturtyper der kræver afgræsning. Hegningen af Tofte området sikrer tillige en vildsvinebestand som et af de eneste steder i landet. Bestandene er medvirkende til at fremme et dynamisk naturområde.

De særligt værdifulde forhold, der er opstået i Lille Vildmose som følge af lang tids tilpasning i de lukkede områder, søges undtagelsesvis fastholdt og med forbedrede udviklingsmuligheder ved at kunne etablere et forbindende hegn mellem de to områder.

Ifølge fredningen for Lille Vildmose kan der etableres en indhegning af ”mellemområdet” som vist på fredningskortet med henblik på at skabe en forbindelse mellem Tofte skov og mose og Høstemark skov og mose. Fredningen fastsætter, at den nye hegning ikke må medføre begrænsning af offentlighedens adgang.

Fredningen åbner mulighed for, at der i det samlede hegnede område kan udsættes dyrearter, der oprindeligt har været hjemmehørende i Danmark. De nuværende og fremtidige hegn i Lille Vildmose skal kunne udgøre barriere for sådanne dyrearter.

Hegningen i Lille Vildmose vil udgøre et lukket område for pattedyr, og det er derfor nødvendigt at regulere dyrebestandene. Selv om området er lukket tiltrækker det andre dyr udefra, men således at de ikke har adgang til området. Hegningen udelukker altså ikke, at andre pattedyr kan passere udenom hegningen.

Fuglelivet er ikke berørt af hegningen, og den kommende naturgenopretning vil forbedre levevilkårene for både dyr, fugle og planter.


Vildsvin fra Vildmosen

 


Fugletårn ved Toftesø i Vildmosen
23-11-2009
Se også