Tilbage
K O M M U N E P L A N

1.2.D11 Stigsborg - Havnekvarteret


 
Mål

Målet med planlægningen er at fastlægge rammer for områdets fremtidige omdannelse og udvikling som blandet byområde med plads til boliger og erhverv.

Der lægges stor vægt på at forbedre bymiljøet, og at området fremtræder med en høj arkitektonisk standard samt en bebyggelsesmæssig struktur, som binder den eksisterende by og fjorden sammen.

Anvendelse

Området skal anvendes til blandet bolig og erhvervsområde.

Rygraden i parkeringsløsningen for Stigsborg er store fælles parkeringshuse. Der skal derfor reserveres areal til et parkeringshus indenfor kommuneplanrammen.

Byggemuligheder

Det er hensigten, at bebyggelsen skal hovedsageligt opføres som karréer med mulighed for gårdhuse og kanthuse mod promenaden og havnefronten.

Miljø

Mod fjorden skal Stigsborg-området hæves til klimakote 2,5 m for at sikre mod fremtidige havstigninger og stormflod.

Området vest for kommunens administrationsbygning på Stigsborg Brygge 5 kan ikke bebygges, før det kan dokumenteres, at støjen fra Hedegaard Agro er under de vejledende støjgrænser, eller håndteres på anden måde.

Arkitektur - Byrum og landskab

Området skal præges af nærheden til vandet. Bebyggelsen skal være åbne, u-formerede karréer mod fjorden for at sikre maximale udsigtskvaliteter til så mange som muligt. Karréstrukturen skal være med til at sikre sigtelinjer og kig til fjorden for bagvedliggende bebyggelse og byrum.

I forhold til lyssætning er det intentionen, at belysningen i områderne langs havnefronten skal medvirke til at danne en visuel helhed og styrke byens identitet.

Teknisk forsyning

Al regnvand i Stigsborg Havnefront Etape 1 skal håndteres lokalt i veje, gårde, byrum, grønne strøg mv. (LAR), hvorefter vandet udledes til Limfjorden. Forurenet vand fra fx veje skal renses lokalt, inden det ledes videre.

10-02-2020
Anvendelse
Boliger (tæt lav og etage)
Restaurant o.l.
Hotel o.l.
Kontorer
Service
Kulturelle formål
Undervisning
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Der skal reserveres areal til et p-hus.
Langs havnefronten skal der sikres placering af bylivsskabende funktioner i stueetagen med åbne/aktive facader.
Byggemuligheder
Etager: 1-6
En lokalplan skal via byggefelter fastsætte de præcise byggemuligheder.
En lokalplan skal fastsætte bestemmelser om variation i højder med etageskift. 
Miljø
Miljøklasse 1-3, se Bilag A.
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinje 13.3
Grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinje 4.1.3
Klimakote: 2,5 m
 
Arkitektur - Byrum og landskab
Der skal sikres sigtelinjer mod Limfjorden og Stigsparken.
Lokalplaner skal sikre et højt arkitektonisk niveau.
Detaljeringen skal være med til at give byen en menneskelig skala og binde byen sammen.
Kvalitetsfyldte opholdsarealer prioriteres højt.
Mht. lyssætning skal der tages særlige hensyn til den samlede oplevelse fra fjordsiden samt til områdets helhed.
Trafik - Veje og stier
Der skal sikres en bred promenade med offentlig adgang langs fjorden, se retningslinje 11.2.6.
Parkeringsnorm for biler: 
½ p-plads pr. bolig.
Parkeringsnorm for øvrige anvendelser fastsættes efter en konkret vurdering.
En lokalplan skal sikre reservation til et p-hus.
Parkeringsnorm for cykler:
I overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Der skal etableres et fælles LAR-system for Stigsborg-området til håndtering af regnvand.
Zoneforhold
Byzone