Kommuneplan forsiden

Bilag A - Anvendelseskategorier

Introduktion

I kommuneplanens rammebestemmelser og i lokalplaner fastlægges bl.a. anvendelsen af de enkelte områder. Til det formål bruges nedenstående skema, som giver en oversigt over hvilke anvendelseskategorier, der arbejdes med, og hvilke typer af boliger, virksomheder og anlæg, der hører til hver enkelt anvendelseskategori.

For Butikker, Enkeltstående butikker, Butikker til særlig pladskrævende varegrupper, Mindre butikker til salg af egne produkter og Butikker ved Trafikanlæg og lignende gælder særlige regler for placering, etagearealer, indretning mv., se afsnit 7 Butikker med tilhørende retningslinie 7.1.1 til 7.1.7.

I skemaet er også vist, hvordan de forskellige typer af virksomheder og anlæg indplaceres i miljøklasser, alt efter hvor miljøbelastende de typisk er. Der arbejdes med 7 miljøklasser, som beskrives nærmere nedenfor.

 

Vejledning om miljøklasser og beskyttelsesafstande

Virksomhederne er opdelt i 7 miljøklasser, hvor klasse 1 er den mindst miljøbelastende, og klasse 7 den mest miljøbelastende.

Klasse 1 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i ubetydelig grad, og således kan integreres med boliger.

Klasse 2 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i ringe grad, og ville kunne indplaceres i områder, hvor der også findes boliger.

Klasse 3 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i mindre grad, og som bør placeres i erhvervs- eller industriområder, evt. i randzonen tættest ved forureningsfølsom anvendelse.

Klasse 4 omfatter virksomheder og anlæg, som er noget belastende for omgivelserne, og derfor som hovedregel bør placeres i industriområder.

Klasse 5 omfatter virksomheder og anlæg, som er ret belastende for omgivelserne, og derfor skal placeres i industriområder.

Klasse 6 omfatter virksomheder og anlæg, som er meget belastende for omgivelserne, og derfor skal placeres i større industriområder, så den ønskede afstand i forhold til forureningsfølsomme naboer kan opnås.

Klasse 7 omfatter virksomheder og anlæg, som er særligt belastende for omgivelserne, og derfor som hovedregel skal placeres i områder, indrettet til særligt miljøbelastende virksomhed (normalt kommuneplanens M-områder).

Herudover findes der en række virksomheder og anlægstyper med specielle beliggenhedskrav, hvor afstanden til boligområder skal være større end 500 meter. Som eksempel kan nævnes særlig risikobetonet produktion, større skibsværfter, flyvepladser, skyde-baner, motorsportsbaner og lignende.

Der opereres med følgende minimumsafstandskrav:

Klasse 1 0 meter (i forhold til boliger)
Klasse 2 20 meter (i forhold til boliger)
Klasse 3 50 meter (i forhold til boliger)
Klasse 4 100 meter (i forhold til boliger)
Klasse 5 150 meter (i forhold til boliger)
Klasse 6 300 meter (i forhold til boliger)
Klasse 7 500 meter (i forhold til boliger)

De nævnte minimumsafstande er vejledende og har dels til formål at sikre, at der ikke planlægges for miljøbelastende formål for tæt på miljøfølsom anvendelse – eller omvendt. Ud over at angivelsen af miljøklasser for et område således sender et signal om hvilke hensyn, der skal tages i en planlægnings-situation, så er det også samtidig et signal til virksomheder, der ønsker at etablere sig i området. Afhængig af størrelse og udformning dækker de enkelte virksomhedstyper ofte over flere miljøklasser. Den enkelte virksomhed har derfor selv et ansvar for at sikre sig, at den er i overensstemmelse med de angivne miljøklasser – både på kort og lang sigt. I modsat fald må virksomheden påregne at blive stillet over for strengere miljøkrav, end hvad der ellers vil blive stillet til lignende virksomheder, der er lokaliseret korrekt i forhold til deres miljøklasse.

Minimumsafstandene kan fraviges, men kun på grundlag af en konkret vurdering af den enkelte virksomheds miljøbelastning på både kort og lang sigt.

Anvendelse

Eksempler på typer

Miljøklasse

Bemærkninger

Boliger

Åben-lav boliger
Tæt-lav boliger
Etageboliger
Storparceller
Jordbrugsparceller

 

Det præciseres hvilke(n) boligtyper der kan indrettes i de enkelte områder
- Storparceller maks. 2.500 m2
- Jordbrugsparceller 2.500-20.000 m2

Sommerhuse

 

 

Se også Ferieformål og Fritidsanlæg

Kolonihaver

 

 

Se også Ferieformål og Fritidsanlæg

Butikker og
Enkeltstående butikker

Dagligvarebutik, lavprisvarehus,
supermarked
Kiosk
Udvalgsvarebutik


1-4
1-3
1-4

 

Butikker til særlig pladskrævende varegrupper

Biler, campingvogne,
lystbåde, møbler,
planter, havebrugsvarer,
grus, sten- og betonvarer
tømmer, byggematerialer o.l.

1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4

 - Møbler o.l. kun i særlige tilfælde.
- I forbindelse med tømmer,  byggematerialer o.l. kan evt. etableres byggemarked

Mindre butikker til salg af egne produkter

Salg af producerede fødevarer  o.l.
Showrooms

1-3

 

Butikker ved trafikanlæg og lignende

Butikker  ved:
Tankstationer,
togstationer,
lufthavne,
turistattraktioner,
forlystelser  o.l.

1-3

 

Butikslignende formål

Frisør o.l.
Rejse-, turist-, billetbureau o.l.

1-3
1-3

 

Restaurant o.l.

Bar
Diskotek
Fastfood o.l.
Restaurant o.l.

1-4
1-4
1-4
1-4

 

Hotel o.l.

Hotel
Vandrehjem o.l.

1-3
1-3

Eventuel begrænsning af hotelstørrelse fremgår af rammerne.
Kasino kan kun etableres, hvis det er nævnt i rammerne

Klinikker mv.

Kiropraktor
Læge, tandlæge o.l.
Sygehus o.l.
Terapi

1-3
1-3
3-4
1-3

Sygehus o.l. kun, hvis det er nævnt særskilt i rammerne

Dyreklinikker mv.

Dyreklinik
Dyrehospital o.l.
Hundekennel
Hundepension mv.

1-3
1-4
1-4
1-4

Dyrehospital o.l. kun, hvis det er nævnt særskilt i rammerne

Kontorer

Administration
Advokat, revisor o.l.
Arkitekt, ingeniør o.l.
Datarådgivning

1-3
1-3
1-3
1-3

 

Service

Bedemand o.l.
Ejendomsmægler o.l.
Forsikring
Frisør o.l.
Marketing
Medievirksomhed
Pengeinstitut
Postkontor
Postordrevirksomhed
Rejse-, turist- , billetbureau o.l.
Reklamevirksomhed
Små vaskerier, renserier o.l.
Solcenter

1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
2-3
1-3
1-3

Ikke renseri i boligejendomme, med mindre det udelukkende anvender kulbrinter som rensevæske

Benzinsalg

Benzinsalg (evt. med tilhørende kiosk og vaskeanlæg, men ikke  værksted)

   3

Såfremt der til benzinsalg også er værksted, skal anvendelsen Værksteder o.l. også medtages

Trykkerier

Bogbinderi
Fotografisk virksomhed
Trykkerivirksomhed o.l.

2-3
2-3
2-5

 

Kulturelle formål

Bibliotek
Biograf
Kirke, menighedshus, kirkegård
Kulturformidling o.l.
Medborgerhus
Museum, udstilling, galleri
Musiklokale
Teater

1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3

Store bebyggelser skal være særskilt afgrænset i rammerne

Ferieformål

Camping o.l.
Ferieby, feriecenter
Hotel
Vandrehjem

2-5
2-5
1-3
1-3

Omfatter ikke sommerhuse og kolonihaver, som har særskilt anvendelse

Fritidsanlæg

Forlystelse, underholdning
Klub, forening
Lystbådehavn
Sport

1-7
1-7
1-7
1-7

Store og/eller støjende fritidsaktiviteter skal være særskilt afgrænset i rammerne

Undervisning

Forskning, udvikling
Gymnasium
Højere uddannelse
Kursus, konference
Skole

1-3
1-3
1-3
1-3
1-3

Store funktioner skal være særskilt afgrænset i rammerne

Institutioner

Børneinstitution
Døgncenter, forsorg
Kollegier
Ungdomsbolig, ældrebolig
Ældreinstitution

1-3
1-2
1-2
1-2
1-2

 

Rekreative formål

Grønne områder
Parker
Torve, pladser o.l.

 

Store anlæg skal være særskilt afgrænset i rammerne

Tekniske anlæg

Antenneanlæg (små)
Beskyttelsesrum
Jernbaneanlæg
Kraftvarmeværker
Lufthavn
Parkeringshus
P-pladser
Pumpestation o.l.
Rensningsanlæg
Transformere (små)
Varmeværker
Vejanlæg3-6
3-6
6-7
1-4
1-4
1-4
1-7

1-4
1-7

Det forudsættes, at anlæggene kan indpasses på en harmonisk måde. 
- Store tekniske anlæg skal afgrænses særskilt i rammerne eller placeres i industriområder.
- Mindre tekniske anlæg (maks. 30 m² og en højde på maks. 3 m) kan altid etableres.

Engroshandel o.l.

Aftapning, pakning, oplag
Catering
E-handel o.l.
Engroshandel
Lagervirksomhed
Postordrevirksomhed

3-6
2-5
2-4
2-6
2-6
2-6

 

Transport o.l.

Biludlejning
Busterminal, remise o.l.
Flytteforretning
Fragtmand, budcentral
Hyrevogne
Redningsstation
Vognmand

2-4
4-6
3-6
3-7
3-4
2-7
3-7

 

Oplagsvirksomhed o.l.

Affaldssortering
Containerplads
Entreprenør o.l.
Fyldplads
Garageanlæg
Kompostering
Kontrolleret losseplads
Omlastestation
Oplag
Plads til kørende materiel
Trælast (uden byggemarked o.l.)

4-5
4-5
4-5
5-7
3-5
4-6
6-7
5-6
5-6
4-5
3-5

 

Værksteder o.l.

Autoværksted
Bådeværft (træbåde)
Cd- og dvd-produktion
E-handel o.l.
Elinstallatør
Elektroteknik
Fødevarefremstilling
Glarmester
Lakering, overfladebehandling
Maskinværksted
Postordrevirksomhed
Smedje, vvs
Snedker
Softwareproduktion
Stenhugger
Tekstil- og tøjproduktion
Undervognsbehandling
Vaskeri, renseri, farveri
Vulkanisering

3-5
3-5
2-5
2-4
2-3
2-3
3-4
2-3
4-5
2-6
2-6
2-6
3-5
2-6
3-5
2-4
4-5
3-4
3-4

Autoværksteder, autolakering og undervognsbehandling er aktiviteter omfattet af autobranche-
bekendtgørelsen.
Autolakering og undervognsbehandling må ikke etableres i eller nærmere end 100 m fra forureningsfølsomme områder

Mindre industri

Akkumulator- og kabelproduktion
Betonblanding, betonstøbning
Bygningselementer
Catering
Cd- og dvd-produktion
Drikkevarefremstilling
E-handel o.l.
Elektroteknik
Fødevarefremstilling
Galvanisering, forzinkning o.l.
Garveri
Glas-, porcelæn- og lervareproduktion
Gummiproduktion
Kabelskrot
Kartoffelmelsfabrik o.l.
Lakering, overfladebehandling
Maskinfabrik
Møbelfabrikation o.l.
Ophugning, nedknusning
Plast- og skumplastfremstilling
Postordrevirksomhed
Protein- og enzymfremstilling
Rengørings- og hygiejnemidler
Softwareproduktion
Tagpapfremstilling
Tekniske installationer
Tekstil- og tøjproduktion
Træimprægnering
Vaskeri, renseri, farveri
Vulkanisering

4-5
4-6
4-5
2-5
2-5
4-5
2-4
2-4
3-6
4-6
4-6
5-6
4-5
3-6
4-5
4-6
2-5
4-5
4-5
4-5
2-6
3-6
4-5
2-6
4-5
2-6
3-5
4-5
3-5
3-5

 

Større industri

Akkumulator- og kabelproduktion
Asfaltfremstilling
Betonblanding, betonstøbning
Biogasanlæg
Bygningselementer
Drikkevarefremstilling
Elektroteknik
Farve, lak, lim, cellulose
Foderstoffer, kornforarbejdning
Forbrænding (affald)
Fødevarefremstilling
Galvanisering, forzinkning o.l.
Garveri
Glas-, porcelæn- og lervareproduktion
Gummiproduktion
Kabelskrot
Kartoffelmelsfabrik o.l.
Kemisk og genetisk produktion
Lakering, overfladebehandling
Lægemiddelfremstilling
Maskinfabrik
Metalfremstilling, -forarbejd., -støbning
Møbelfabrikation o.l.
Olie- og benzindepot
Ophugning, nedknusning
Papir- og papfremstilling
Plast- og skumplastfremstilling
Protein- og enzymfremstilling
Rengøringsmidler, hygiejnemidler
Savværk
Skibsværft
Slagteri
Softwareproduktion
Tagpapfremstilling
Teglværk
Tekniske installationer
Tekstil- og tøjproduktion
Træimprægnering
Vaskeri, renseri, farveri
Vulkanisering

5-6
6-7
4-6
6-7
4-7
5-6
3-5
6-7
4-6
4-7
3-6
4-6
5-6
5-6
4-6
5-6
5-6
6-7
4-7
6-7
3-6
5-6
5-6
6-7
5-6
4-7
4-6
3-6
5-6
5-6
5-6
5-6
2-6
5-6
5-6
2-6
3-6
5-6
4-6
3-6Industri med særlige beliggenhedskrav

Asfaltfremstilling
Bekæmpelsesmidler, kunstgødning
Biogasanlæg
Bygningselementer
Cementfabrik
Farve, lak, lim, cellulose
Fiskemel, benmel, blodplasma
Foderstoffer, kornforarbejdning
Forbrænding (affald)
Gas- og benzindepot
Grus-, kalk- og mørtelværker
Kabelskrot
Kemikalie- og oliebehandlingsanlæg
Kemisk og genetisk produktion
Lægemiddelfremstilling
Maskinfabrik
Metalfremstilling, -forarbejd., -støbning
Olie- og benzindepot
Olie- og fedtraffinering
Ophugning, nedknusning
Papir- og papfremstilling
Skibsværft
Stålvalseværk
Talg- og fedtsmelteri
Teglværk
Tekniske installationer

6-7
6-7
6-7
4-7
   7
6-7
   7
6-7
4-7
6-7
6-7
6-7
6-7
6-7
6-7
6-7
6-7
6-7
6-7
5-7
6-7
6-7
   7
6-7
6-7
2-7

 

Landbrug

 

 

 

Naturområder

Biologiske overdrev
Ferske enge
Fredede områder
Heder
Klitarealer
Moser
Natura 2000 områder
Skove
Strandenge, strandsumpe
Søer
Vandløb
Økologiske forbindelser

 

Anvendelsen vedrører større samlede naturområder, der ofte vil omfatte flere områder, som hver især er beskyttet iht. Naturbeskyttelses-
loven

Kulturmiljø

Bopladser
Fortidsminder
Fredede bygninger
Kanaler, voldgrave m.m.
Kirkebeskyttelse
Kulturmiljø
Ruiner
Sten- og jorddiger
Stengrave, dysser o.l.
Voldsteder

 

Anvendelsen vedrører områder, der ofte indeholder flere kulturhistoriske enkeltelementer, der afspejler væsentlige træk i historien og udviklingen.
Omfatter som regel anlæg, der er beskyttet iht. Museumsloven

Råstofgravning

 

 

 

Skov

Skovrejsning
Skovbrug

 

 

Grundvands-
beskyttelse

 

 

 

Vindmøller

 

 5-7

 

23-11-2009