Tilbage
K O M M U N E P L A N

1.2.I1 Industri ved Nordre Havnegade


 
Mål

Målet med planlægningen er at sikre, at området kan anvendes til erhvervs- og industriformål samt sikre, at udviklingen sker med respekt for omgivelserne og bylivet i Nørresundby Midtby.P.P. Hedegaards foderstofbygninger tegner profilen i området.

 

Miljø

I delområde 1 kan indpasses virksomheder, som er belastende for omgivelserne (miljøklasse 2-4), mens der i delområde 2 kan indpasses virksomheder, som er meget belastende for omgivelserne (miljøklasse 3-6).


Skitse med delområder
Arkitektur - Byrum og landskab

Området er udpeget som perspektivområde for byudvikling og kan derfor - på sigt - forventes omdannet til blandede bymæssige formål. I den forbindelse skal sikres udsigtslinier fra det bagvedliggende byområde i overensstemmelse med ønsket om, at skabe en bedre sammenhæng mellem byen og fjorden.

Endvidere er det i forhold til lyssætning intentionen, at belysningen i områderne langs den bymæssige havnefront skal medvirke til at danne en visuel helhed og styrke byens identitet.

På grund af de typisk meget store og synlige bygningsvoluminer i området skal det sikres, at der ved alle former for byggeri skal en nøje afvejning af bebyggelsens placering og udformning - bl.a. brug af ikke-reflekterende materialer, harmoniske farvevalg, skiltning osv. På denne måde sikres de bedst mulige hensyn til omgivelserne, herunder boligområder og rekreative arealer. Tilsvarende kan den synlige placering tale for, at skæmmende produktionsanlæg, oplagspladser m.m. med fordel afskærmes med beplantning - fx langs vej eller mod det rekreative område.

Nord for området findes Syrestien, som er en rekreativ stiforbindelse langs et nedlagt banetracé. Området skal derfor fremtræde med afskærmende beplantning mod de rekreative arealer.

20-04-2020
Anvendelse
Trykkeri o.l.
Tekniske anlæg
Værksteder o.l.
Engroshandel o.l.
Transport o.l.
Oplagsvirksomhed o.l. (ikke affaldssortering, kompostering o.l.)
Mindre industri
Større industri
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebygget areal: Max. 70 %
Højde: Max. 60 m. Højde på skorstene o.l. efter miljøkrav.
Rumfang: Max. 6 m³/m²
Miljø
Miljøklasse 2-4 i delområde 1 og miljøklasse 3-6 i delområde 2, se Bilag A.
Grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinje 4.1.3.
 
Arkitektur - Byrum og landskab
Nybyggeri skal tilpasses områdets struktur og skala, men udtrykke sin egen tids arkitektur.
Ved nybyggeri samt om- og tilbygninger skal gøres en indsats for at styrke det arkitektoniske niveau.
Nybyggeri samt om- og tilbygninger skal placeres og udformes med respekt for omgivelserne.
Identifikations-skabende elementer skal bevares.
Udsigtslinjer fra det bagvedliggende byområde skal sikres.
Lyssætning: Særlige hensyn til den samlede oplevelse fra fjordsiden samt til områdets identitet.
Udendørs oplag kun på tæt hegnede arealer.
Afskærmende beplantning mod den rekreative forbindelse skal sikres.
Trafik - Veje og stier
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Betinget fjernvarmepligt
Zoneforhold
En lokalplan skal overføre landzoneareal til byzone