Tilbage
K O M M U N E P L A N

1.2.I1 Industri ved Nordre Havnegade


 
Mål

Målet med planlægningen er at sikre, at området fortsat kan anvendes og udvikles til erhvervs- og industriformål samt sikre, at udviklingen sker med respekt for omgivelserne og bylivet i Nørresundby Midtby.P.P. Hedegaards foderstofbygninger tegner profilen i området.

 

Miljø

I delområde 1 kan indpasses virksomheder, som er belastende for omgivelserne (miljøklasse 2-4), mens der i delområde 2 kan indpasses virksomheder, som er meget belastende for omgivelserne (miljøklasse 3-6).


Skitse med delområder
Arkitektur - Byrum og landskab

Området er udpeget som perspektivområde for byudvikling og kan derfor - på sigt - forventes omdannet til blandede bymæssige formål. I den forbindelse skal sikres udsigtslinier fra det bagvedliggende byområde i overensstemmelse med ønsket om, at skabe en bedre sammenhæng mellem byen og fjorden.

Endvidere er det i forhold til lyssætning intentionen, at belysningen i områderne langs den bymæssige havnefront skal medvirke til at danne en visuel helhed og styrke byens identitet.

På grund af de typisk meget store og synlige bygningsvoluminer i området skal det sikres, at der ved alle former for byggeri skal en nøje afvejning af bebyggelsens placering og udformning - bl.a. brug af ikke-reflekterende materialer, harmoniske farvevalg, skiltning osv. På denne måde sikres de bedst mulige hensyn til omgivelserne, herunder boligområder og rekreative arealer. Tilsvarende kan den synlige placering tale for, at skæmmende produktionsanlæg, oplagspladser m.m. med fordel afskærmes med beplantning - fx langs vej eller mod det rekreative område.

Der er udarbejdet en vejledning om, hvordan man skaber smukke erhvervsområder. Se "Din virksomhed - byens ansigt".

Trafik - Veje og stier

Det nu nedlagte banetracé gennem området fungerer som rekreativ stiforbindelse - "Syrestien". Stien skal sikres, som en del af den gennemgående stiforbindelse langs fjordkysten, og derfor skal området fremtræde med afskærmende beplantning mod de rekreative arealer.


Syrestien er en del af den rekreative stiforbindelse langs fjorden.
27-11-2006
Anvendelse
Trykkeri o.l.
Tekniske anlæg
Værksteder o.l.
Engroshandel o.l.
Transport o.l.
Oplagsvirksomhed o.l. (ikke affaldssortering, kompostering o.l.)
Mindre industri
Større industri
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebygget areal: Max. 70 %
Højde: Max. 60 m. Højde på skorstene o.l. efter miljøkrav.
Rumfang: Max. 6 m³/m²
Miljø
Miljøklasse 2-4 i delområde 1 og miljøklasse 3-6 i delområde 2, se Bilag A.
Grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinje 4.1.3.
 
Arkitektur - Byrum og landskab
Nybyggeri skal tilpasses områdets struktur og skala, men udtrykke sin egen tids arkitektur.
Ved nybyggeri samt om- og tilbygninger skal gøres en indsats for at styrke det arkitektoniske niveau.
Nybyggeri samt om- og tilbygninger skal placeres og udformes med respekt for omgivelserne.
Identifikations-skabende elementer skal bevares.
Udsigtslinjer fra det bagvedliggende byområde skal sikres.
Lyssætning: Særlige hensyn til den samlede oplevelse fra fjordsiden samt til områdets identitet.
Udendørs oplag kun på tæt hegnede arealer.
Afskærmende beplantning mod den rekreative forbindelse skal sikres.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Betinget fjernvarmepligt
Zoneforhold
Byzone og landzone
En lokalplan skal overføre landzoneareal til byzone