Tilbage
K O M M U N E P L A N

1.2.I3 Stigsborgvej m.fl.


 
Mål

Området er i kraft af den centrale placering tæt ved motorvejen og fjorden udpeget til byudvikling. Hensigten er at udbygge den erhvervsmæssige anvendelse på det tilstødende areal til at omfatte rammeområdet.

Anvendelse

Områdets anvendelse fastlæges som erhvervsområde Produktion og eventuelle udbygninger skal ske under størst mulig hensyntagen til de tilstødende rekreative anlæg.

Miljø

Området er belastet med støj fra motorvejen.

Arkitektur - Byrum og landskab

Området er en barriere for den bagvedliggende bys beboeres muligheder for at komme til fjorden. I den fremtidige planlægning skal det sikres, at de bagvedliggende boligområder får en bedre fysisk adgang til fjorden.

Der er udarbejdet en vejledning om, hvordan man skaber smukke erhvervsområder. Se "Din virksomhed - byens ansigt".


Området har direkte tilknytning til de rekreative fjordenge, og det skal være de bagvedliggende boligområder til gavn.
Trafik - Veje og stier

I forbindelse med udviklingen af Stigsborgkvarteret skal der sikres en vejbetjening til det nye byområde, hvor Stigsborgvej forlænges og tilsluttes Borgmestersvinget.

06-10-2008
Anvendelse
Tekniske anlæg
Engroshandel o.l.
Oplagsvirksomhed o.l. (ikke affaldssortering og kompostering*)
Værksteder o.l.
Mindre industri
Større industri
*Begrænsningen er for at hindre miljøkonflikter.
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebygget areal: Max. 50 %
Højde: Max. 21 m
Miljø
Miljøklasse 1-4, se Bilag A.
Grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinje 4.1.3.
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinje 13.3.
 
Arkitektur - Byrum og landskab
Nybyggeri skal tilpasses områdets struktur og skala, men afspejle sin egen tids arkitektur.
Ved nybyggeri samt om- og tilbygninger skal det arkitektoniske niveau styrkes.
Identifikationsskabende elementer skal bevares.
Kig til fjorden skal sikres.
Kvalitetsfyldte opholdsarealer prioriteres højt.
Lyssætning: Særlige hensyn til den samlede oplevelse fra fjorden samt til områdets helhed.
Udendørs oplag kun på afskærmede arealer.
Trafik - Veje og stier
Vejadgang til virksomheder kun fra Stigsborgvej.
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning
Zoneforhold
Byzone