Tilbage
K O M M U N E P L A N

1.2.O3 Stigsborgskolen


 
Mål

Området skal rumme en skole og dagtilbud. 

Skole, børnehave og vuggestue skal tænkes som et ”børn- og ungeeunivers” dvs. fuldt integrerede bygningsmæssigt.

Universet skal efter intentionen integreres med den omkringliggende Stigspark og det maritime miljø ved fjorden. Derved vil man skabe et bevægelseslandskab til leg og læring med vandet som tema – både til gavn og glæde for børnene og for bydelens beboere/gæster.

Børn- og ungeuniverset bliver et vartegn, som kan ses fra den anden side af fjorden og med en central placering i bydelen, vil universet blive et omdrejningspunkt for familielivet og bylivet. 

Miljø

Mod fjorden skal Stigsborg-området hæves til klimakote 2,5 m for at sikre mod fremtidige havstigninger og stormflod.

Arkitektur - Byrum og landskab

Der skal arbejdes med arkitekturen ift. nytænkning af børn- og ungeuniverset som læringssted og mødested for beboerne i den nye bydel.

Teknisk forsyning

Al regnvand i Stigsborg Havnefront Etape 1 skal håndteres lokalt i veje, gårde, byrum, grønne strøg mv. (LAR), hvorefter vandet udledes til Limfjorden. Forurenet vand fra fx veje skal renses lokalt, inden det ledes videre.

10-02-2020
Anvendelse
Undervisning
Kulturelle formål
Institutioner
Restaurant o.l.
Rekreative formål
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Etager: Maks. 5
En lokalplan skal via byggefelter fastsætte de præcise byggemuligheder.
Miljø
Miljøklasse 1-3, se Bilag A.
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinje 13.3
Klimakote: 2,5 m
 
Arkitektur - Byrum og landskab
Der skal sikres kig mod Limfjorden og Stigsparken.
Lokalplaner skal sikre et højt arkitektonisk niveau.
Detaljeringen skal være med til at give byen en menneskelig skala og binde byen sammen.
Kvalitetsfyldte opholdsarealer prioriteres højt.
Mht. lyssætning skal der tages særlige hensyn til den samlede oplevelse fra fjordsiden samt til områdets helhed.
Trafik - Veje og stier
Parkeringsnorm for biler: 
Fastsættes efter en konkret vurdering.
Parkeringsnorm for cykler:
Fastsættes efter en konkret vurdering.
Teknisk forsyning
Der skal etableres et fælles LAR-system for Stigsborg-området til håndtering af regnvand.
Zoneforhold
Byzone