Tilbage
K O M M U N E P L A N

1.2.R2 Park ved Stationsvej


 
Mål

Målet er at fastholde områdets anvendelse som parkområde samt sikre de rekreative kvaliteter.Partier fra parken.
Miljø

Området er belastet af støj fra Viaduktvej samt støj og vibrationer fra jernbanen.

27-11-2006
Anvendelse
Fritidsformål
Rekreative formål
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Kun mindre bygninger og anlæg, som er nødvendige for områdets anvendelse.
Højde: Max. 5 m
Miljø
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinje 13.3
 
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Teknisk forsyning
Betinget fjernvarmepligt
Zoneforhold
Landzone
En lokalplan skal overføre landzoneareal til byzone