Kommuneplan forsiden

Bislev

Mål og perspektiver

Byrådet ønsker at forbedre mulighederne for byudvikling i Bislev. Dels ved at skabe nye attraktive byggemuligheder, dels ved at forbedre bymiljøet i den eksisterende by.

Den landskabeligt attraktive beliggenhed, skolen, beliggenheden tæt på Nibe samt de relativt mange arbejdspladser gør byen interessant som bosætningsby.

Som i mange andre mindre byer er byens handicap et til tider lidt nedslidt og diffust bymiljø, hvorfor der er behov for at såvel byudvikling som fornyelse varetages i Bislev.

Byens byudvikling begrænses strukturelt mod øst hvor natur- og vandinteresser har en overvægt.


Hovedvejen Halkærvej går gennem Bislev.

Bæredygtighedsprofil for Bislev

Bislev skal være en bæredygtig by med en god balance mellem miljømæssige, klimatiske, sociale, arkitektoniske og økonomiske mål. Bæredygtighedsblomsten er vægtet sådan, at naturværdier vægtes særligt højt, men alle blomstens "kronblade" skal bringes i spil ved den mere konkrete byudvikling i Bislev.

Det er ambitionen at prioritere naturen højt i Bislev, idet de byudviklingsområder der udlægges placeres væk fra de naturinteresser der er øst for byen. Desuden bevares de vigtigste grønne fælles områder der allerede findes i byen i dag.

Lokale værdier har en mellemhøj vægtning, da det er ønsket at bevare de karakteristiske bygninger og samlingssteder der findes i byen i dag. Desuden vægtes at bevare de udsigtskig der er mod øst mellem eksisterende bygninger.

Social bæredygtighed har en mellemhøj vægtning, da det er ønsket at fastholde det indbyggertal der findes i byen i dag for herigennem at skabe basis for også på længere sigt at bibeholde og forbedre de lokale institutions- og servicetilbud der findes i byen i dag. Der er i det meste af Bislev mulighed for en høj grad af funktionsintegration, idet byen er udlagt til L-område, som giver vide rammer for placering af f.eks. mindre erhvervsvirksomheder inden for rammen.

Den miljømæssige bæredygtighed har en mellemhøj vægtning, da der arbejdes med at fortætte byen mere end det er tilfældet i dag. Det bliver selvfølgelig ikke i samme udstrækning som det er tilfældet i mere bymæssige områder, men trods alt er ønsket at udnytte de arealer der i dag infrastruktur- og forsyningsmæssigt kan udnyttes uden de store miljømæssige konskvenser

Den økonomiske bæredygtighed kan eksempelvis være at understøtte eksisterende erhverv i byen eller skabe mulighed for synergi mellem private investeringer. Dette parameter er ikke det væsentligste i Bislev, hvor den største virksomhed i området er Arla Foods. Der gives dog mulighed for, at følgevirksomheder uden de store miljømæssige gener kan placere sig i Bislev og virksomheden understøttes ved at der udlægges mulighed for boligudbygning og dermed rekruttering af arbejdskraft.


Bislev er placeret ca. 5 km sydvest for Nibe. Stort set hele Bislev er beliggende inden for kystnærhedszonen (vist med stiplet linie).
 
 
 

 

 

Byudviklings- og byomdannelsesområder

På kortet nedenfor ses de ledige områder til byudvikling. Der er flere af områderne der kan betegnes som huludfyldning i den eksisterende by, men der er også udlagt areal til byudvikling af områder der ligger tæt op til den eksisterende by.

I Bislev forventes ikke en højere boligudbygning end det der i gennemsnit svarer til ca. 2 boliger pr. år.


Med rødt er vist ledige områder til byudvikling.
 • Der skal skabes nye bynære byggemuligheder.
 • Bymiljøet langs Halkærvej skal forbedres.
Byudviklingsområder i Bislev
I alt
Blandet bolig og erhverv
2 ha ved Høje Bislev
0,5 ha ved Nørrevadvej
0,7 ha mellem Høje Bislev og Halkærvej
1 ha ved Kirkebjergevej
Erhverv
2 ha ved Arla Mejeri


Bislev set fra nord. Til højre ses det nye område til byudvikling i forlængelse af eksisterende boligområde ved Høje Bislev.
Byens struktur

Bislev har en landskabeligt attraktiv beliggenhed på kanten mellem bakker og lavere beliggende kulturlandskab. Der er mange steder mellem husene fine kig til den omkringliggende smukke natur mod nord og øst.

Det er landevejens forløb der har haft størst betydning for byens struktur i dag. Trafikbelastningen på landevejen kan til tider være problematisk for byens sammenhæng.

Bislev er en gammel landsby, hvor landevejen snor sig gennem byen med husene tæt op ad. De gamle gårde præger billedet mange steder. Langs landevejen er plantet japanske kirsebærtræer, som i blomstringsperioden giver en idyllisk landsbystemning.

Et centralt punkt i byen er området ved Bislev kirke, forsamlingshus, skole og idrætsfaciliteter. Kirken ligger som et vartegn for byen.


Der er fine kig fra bebyggelsen ud mod dalen mod øst. Illustration fra Nibe Kommuneatlas 2002.
 • Kig over landskabet mod øst skal sikres.
 • Byens centrale punkter er området ved kirke, skole, idrætsfaciliteter samt området ved gadekæret.

Området ved kirken, skolen, forsamlingshus og idrætsfaciliteter udgør et vigtigt samlingssted for byen.

Landevejen gennem Bislev har haft stor betydning for byens struktur.
Bebyggelsens karakter

Bebyggelsen er en blanding af gamle gårde, hvor stuehuset typisk er istandsat. Bebyggelsen er typisk koncentreret langs Halkærvej og udgør den oprindelige del af Bislev.

I den nordlige del af byen - øst for Halkærvej - er der en parcelhusudstykning primært fra 1960'erne bestående af ca. 10 parcelhuse.

Det sydøstlige parcelhusområde er udbygget i 1970'errne og består af ca. 25 parcelhuse. Fra enkelte huse er der udsigt over gadekæret.

Højt i byen er er desuden udstykket et nyt boligområde, hvorfra der er udsigt over byen og naturen. Området er etableret som åben/lav boligbebyggelse, men lokalplanen giver også mulighed for tæt/lav. Nedenfor denne udstykning (mod øst) er der desuden et område med tæt/lav boligbebyggelse fra 1980'erne.

Den sydlige del af Bislev er præget af byens store erhvervsvirksomhed - Arla Foods mejeri.

 • Det historiske bymiljø i byens midte skal bevares og fornyes.
 • Ny boligbebyggelse skal afrunde byen mod nordvest.

Et udsnit af karakteristiske bebyggelsesformer i Bislev.  Fra oven er det gårdbebyggelse, landvejsbebyggelsen, tæt/lav bebyggelse samt ældre og nyere parcelhusbyggerier.
Landskabet / De grønne områder

Byen er beliggende på den flade vestside i et dalstrøg, der mod nord munder ud i Nibe bredning. Byen har en bakketop i ryggen og orienterer sig mod øst med udsigt over kulturlandskabet og åløbet. Mod nord er der et større skovområde ved Lundbæk Huse, som også er udlagt til særligt værdifuldt naturområde. Der er flere gode udsigtspunkter fra byen og ud i landskabet.

Der er ikke umiddelbart forbindelse mellem byen til fjorden forstået sådan, at der er en meget lille visuel kontakt mellem byen og fjorden. Den visuelle kontakt der måtte være er fra det højest beliggende arealer. Mod vest er der ingen visuel kontakt mellem byen og fjorden pga. terrænforholdene.

Der er bevaret mange levende hegn i landskabet omkring byen. Hegnsstrukturen karakteriseres primært ved lange gennemgående østvest-gående hegn, hvor mindre nordsyd-gående hegn grænser op til. Disse hegn har traditionelt afskærmet for vestenvinden.

Vest for byen findes flere fortidsminder i form af gravhøje.

Områderne ved kirken, skolen, idrætsfaciliteter og gadekæret udgør det grønne islæt i byen.

Byens idrætsanlæg ligger i tilknytning til skolen.

 • De grønne arealer ved kirken, skolen og gadekæret skal sikres som rekreative og visuelle åndehuller.

De grønne områder  ved kirken og skolen er fredet og skal bevares.
Trafikken

Halkærvej er den gennemgående landevej gennem byen. Det kunne være ønskelige med øget fredeliggørelse af hovedgaden. Der vil dog også fremover være en del trafik gennem Bislev. Derfor bør indsatsen handle om at nedsætte trafikkens hastighed gennem byen og dermed øge trafiksikkerheden.

De i byen eksisterende stiforbindelser skal bevares og der skal etableres nye stiforbindelser til det nye område til byggeri i den nordvestlige del af Bislev.

 • Der skal sættes fokus på trafiksikkerhed.

Halkærvej udgør en fysisk barriere for sammenhængen i Bislev. Vejen vil dog også fremover være en væsentlig trafikåre.
Skoler og institutioner / Service / Butikker

Byrådet ønsker at styrke Bislev, så byen formår at dække de nære behov i dagligdagen for byens borgere. Ved at sætte fokus på bymiljøforbedringer og nye udbygningsmuligheder er det også et håb om at fastholde og tiltrække nye beboere i byen. Målet er at fastholde det serviceudbud der findes i byen idag, men dette vil på længere sigt være helt afhængigt af opbakningen fra byens borgere og lokalområdet.

 • Der lægges ikke op til ændringer i det lokale serviceniveau.

Skolen er et vigtigt omdrejningspunkt for byens liv.
Indsatsmuligheder
 • Boligudvikling på centralt beliggende arealer
 • Mulighed for mindre erhvervsvirksomheder i det meste af byen og større erhverv i forbindelse med Arla Foods
 • Forbedring af de rekreative områder
 
12-11-2012
Planforslag