Tilbage
K O M M U N E P L A N

2.5.R1 Voerbjerg Kær


 
Mål

Målet er at sikre et bynært rekreativt område med naturkarakter, som samtidig egner sig til støjende fritidsformål. Den fremtidige udvikling af området har det hovedsigte at sikre områdets overordnede karakter af naturområde - også når der evt. indpasses nye fritidsaktiviteter. Der lægges også vægt på at forbedre offentlighedens adgangsbetingelser til, rundt i og igennem området.


Voerbjerg Kær er en god placeringsmulighed for støjende fritidsaktiviteter.
Miljø

Området berøres af støj fra indflyvningen til Aalborg Lufthavn, fra Thistedvej, Høvejen og jernbanen samt fra det militære område.

Arkitektur - Byrum og landskab

Markante træer og beplantningsgrupper omkring bebyggelse, langs gamle vejforløb og Lindholm Å bryder områdets flade, åbne, ensartede landskab og er derved med til at skabe landskabsrum af mere intim karakter. Dette skal sikres i den fremtidige planlægning.


Lindholm Å - beplantning skaber intime rum.
Trafik - Veje og stier

Det er hensigten, at der fra området skal skabes stiforbindelse videre mod nord ad Vadum banesti.

Området berøres af arealreservationen til en evt. vestlig 3. Limfjordsforbindelse. Hvis vejen etableres lægges der vægt på at sikre færdselsmuligheder på tværs både for dyr og mennesker. 

16-06-2014
Anvendelse
Fritidsformål
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Landbrug
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Kun enkelte bygninger som er nødvendige for områdets anvendelse.
Bebyggelsesprocent: Max. 10
Højde: Max. 8,5 m
Erhvervsmæssigt nødvendigt byggeri, medhjælperboliger o.l. kun i tilknytning til eksisterende bebyggelse.
Ingen større udvidelsesmuligheder for erhverv.
Beskyttelseslinier: sø/å (150 m)
Miljø
Grænseværdier for støj fra trafik, se  retningslinje 13.3 Støj fra fritidsanlæg
Beskyttet natur og dige (§3/4)
Ingen grundvandstruende aktiviteter
Faunapassage skal sikres.
 
Arkitektur - Byrum og landskab
Bebyggelse og anlæg skal indpasses og udformes med respekt for naturkvaliteter.
Markant beplantning skal bevares.
Trafik - Veje og stier
Vejreservation, se retningslinie 13.1
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Zoneforhold
Landzone