Tilbage
K O M M U N E P L A N

2.4.I1 Lindholm Industripark


 
Mål

Målet er et attraktivt erhvervsområde for virksomheder, som kan se værdien i en naturskøn beliggenhed ved Lindholm Fjordpark og nærheden til Aalborg Lufthavn.I Lindholm Industripark vægtes høj kvalitet i udformningen af bebyggelse og udenomsarealer.
Arkitektur - Byrum og landskab

Eksempel på et erhvervsbyggeri med et markant arkitektonisk udtryk.

Der er udarbejdet en vejledning om, hvordan man skaber smukke erhvervsområder. Se "Din virksomhed - byens ansigt"

12-02-2018
Anvendelse
Trykkerier
Engroshandel o.l.
Transport o.l.
Oplagsvirksomhed o.l.
Værksteder o.l.
Mindre industri
Større industri
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 50
Højde: Max. 12,5 m
Rumfang: max. 3 m³ pr. m²
Miljø
Miljøklasse 1-5, se Bilag A.
Afstandskrav miljøklasse 4 og 5: Min. 100 m fra rekreative arealer.
Grænseværdier for støj fra erhverv, se  retningslinje 4.1.3.
Beskyttet natur og dige (§ 3/4)
 
Arkitektur - Byrum og landskab
Bebyggelse skal have et markant nutidigt formsprog.
En lokalplan skal fastlægge retningslinier for skiltning og udendørs udstilling.
Interne veje, forarealer, opholdsarealer og p-pladser skal fremstå grønne.
Udendørs oplag kun på tæt hegnede arealer.
Hegn kun som levende hegn, evt. suppleret med trådhegn
Trafik - Veje og stier
Vejadgang fra Lufthavnsvej via eksisterende overkørsler.
Vejreservation, se retningslinie 13.1
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan
Parkering i overensstemmelse med Bilag F
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
En lokalplan skal overføre landzoneareal til byzone