Tilbage
K O M M U N E P L A N

2.4.R2 Lergravssøerne


 
Mål

Målet er at områdets anvendelse til rekreative formål skal fortsætte fremover. Området skal overgå til en funktion som offentligt naturområde med tæt tilknytning til Lindholm Fjordpark.

Soe _red
Området rummer store naturværdier og en stor del af området fremtræder næsten uberørt.
12-02-2018
Anvendelse
Fritidsformål
Rekreative formål

Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Kun mindre bygninger og anlæg, som er nødvendige for områdets anvendelse.
Etager: Max. 1½
Højde: Max. 8,5 m
Miljø
Beskyttet natur (§ 3)
 
Arkitektur - Byrum og landskab
Området skal fremstå som naturområde.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Betinget fjernvarmepligt
Zoneforhold
Byzone