Tilbage
K O M M U N E P L A N

2.3.B1 Vangen Vest


 
Mål

Området, der er et fuldt udbygget med parcelhuse, skal fortsat være boligområde. Der lægges vægt på at bevare områdets grønne strukturer, bl.a. et areal til fælles ophold.


Området rummer i dag udelukkende parcelhuse.
Miljø

Området er belastet med støj fra Vangen, Vikingevej og fra den militære øvelsesplads og skydebane mod nord.

Arkitektur - Byrum og landskab

Det grønne areal til fælles ophold er en stor kvalitet for området og det er hensigten at sikre det fremover.

Mellem grupperne af parcelhuse er der interne stier.

Områdets interne stier har forbindelse til hovedstien ved Arkildsdal.
Anvendelse
Boliger (åben-lav/tæt-lav)
Rekreative formål
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 30
Etager: Max. 1½
Højde: Max. 8,5 m
Miljø
Grænseværdier for støj fra trafik, se  retningslinje 13.3.
Der kan ikke etableres grundvandstruende aktiviteter
 
Arkitektur - Byrum og landskab
Opholdsareal skal sikres.
Markant beplantning skal bevares.
Hegn mod naboer og stier kun som levende hegn
Trafik - Veje og stier
Vejadgang kun fra Vangen.
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
Byzone