Tilbage
K O M M U N E P L A N

2.3.B4 Lions Park


 
Mål

Områdets skal fortsat anvendes til boliger - herunder almennyttige boligformål som fx ældreboliger med tilknyttede funktioner som aktivitetscenter, restaurant mv. I den fremtidige planlægning skal der bygges videre på den eksisterende bebyggelses udtryk, det markante formsprog og anvendelsen af materialer af høj kvalitet. Endvidere skal områdets friarealer sikres en grøn fremtoning med fleksible opholdsmuligheder.


Området rummer nyrenoverede etagebebyggelser med ældreboliger.
Miljø

Området er belastet med støj fra Vangen og den militære øvelsesplads og skydebane mod nord.

Arkitektur - Byrum og landskab

Områdets bebyggelse har for nyligt gennemgået en gennemgribende renovering. Den nyrenoverede etagebebyggelse fremtræder i et moderne formsprog med lyse og sorte kontraster samt med store sydvendte glaspartier. Hensigten er at bygge videre på disse karakertræk.
Trafik - Veje og stier

Området indgår i Skanseforbindelsen, der blandt andet omfatter en grøn stiforbindelse fra Nørresundby Midtby over Skansen til de militære arealer mod nord. Fra Uttrup Nord stien langs områdets nordlige afgrænsning er der stiadgang til de militære arealer.


Uttrup Nord stien giver også områdets beboere stiadgang til bl.a. Løvvangs centerområde.
22-09-2003
Anvendelse
Boliger (tæt-lav/etage)
Hotel/restaurant
Klinikker
Institutioner
Rekreative formål
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 60
Etager: Max. 4
Højde: Max. 15 m
Miljø
Grænseværdier for støj fra trafik, se  retningslinje 13.3.
Der kan ikke etableres grundvandstruende aktiviteter
 
Arkitektur - Byrum og landskab
Grøn kant mod det åbne land
Bebyggelse skal indpasses med respekt for terræn og udsigtskvaliteter.
Bebyggelse skal i skala, formsprog og materialevalg tilpasses eksisterende bebyggelse.
En lokalplan skal fastlægge retningslinier for varierede opholdsarealer.
Markant beplantning skal bevares.
P-pladser skal fremstå grønne.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
Byzone